รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การแปลคืออะไร
  บทที่2 หลักการแปล
  บทที่3 ปัญหาในการแปล
  บทที่4 การแปลประโยคกรรม
  บทที่5 การแปล
  บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
  บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
  บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
  บทที่9 การแปล Phrasal verbs
  บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
  บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
  บทที่12 การเลือกใช้ Article
  บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
  บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
  บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การแปลคืออะไร
  บทที่2 หลักการแปล
  บทที่3 ปัญหาในการแปล
  บทที่4 การแปลประโยคกรรม
  บทที่5 การแปล
  บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
  บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
  บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
  บทที่9 การแปล Phrasal verbs
  บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
  บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
  บทที่12 การเลือกใช้ Article
  บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
  บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
  บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม