รายวิชา ENG3201(56) การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening For Comprehension I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและการลเสียงของพยางค์
  บทที่3 ความสำคัญในเร่องการเน้นพยางค์
  บทที่4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  บทที่5 การตัดเสียง
  บทที่6 คำบอกลักษณะ สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง
  บทที่7 บทสนทนาทางโทรศัพท์
  บทที่8 Active และ Passive Voice
  บทที่9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม
  บทที่10 แบบฝึกหัดทบทวน
  เฉลยและข้อความจากการบันทึกเสียง
  ลักษณะข้อสอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและการลเสียงของพยางค์
  บทที่3 ความสำคัญในเร่องการเน้นพยางค์
  บทที่4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  บทที่5 การตัดเสียง
  บทที่6 คำบอกลักษณะ สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง
  บทที่7 บทสนทนาทางโทรศัพท์
  บทที่8 Active และ Passive Voice
  บทที่9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม
  บทที่10 แบบฝึกหัดทบทวน
  เฉลยและข้อความจากการบันทึกเสียง
  ลักษณะข้อสอบ
  บรรณานุกรม