รายวิชา ENL4701 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 (LINGUISTICS NAD READING 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 ธรรมชาติของการอ่าน
  บทที่2 การจดจำคำ
  บทที่3 โครงการกับการอ่าน
  บทที่4 ความเข้าใจกับการอ่าน
  บทที่5 ทักษะในการเรียน
  บทที่6 การอ่านกับการเขียน
  บรรณานุกรม
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 ธรรมชาติของการอ่าน
  บทที่2 การจดจำคำ
  บทที่3 โครงการกับการอ่าน
  บทที่4 ความเข้าใจกับการอ่าน
  บทที่5 ทักษะในการเรียน
  บทที่6 การอ่านกับการเขียน
  บรรณานุกรม
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบและเฉลย
  ภาคผนวก