รายวิชา EN370 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ (American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การบุกเบิกอาณานิคม
  บทที่2 : วรรณคดีอเมริกันในสมัยอาณานิคม
  บทที่3 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่4 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่5 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  บทที่10 : นักเขียนอเมริกันกลุ่มกวีอเมริกัน
  บทที่6 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่7 : นักเขียนอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่8 : อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่9 : นักเขียนอเมริกันกลุ่มเกี่ยวกับการเมือง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การบุกเบิกอาณานิคม
  บทที่2 : วรรณคดีอเมริกันในสมัยอาณานิคม
  บทที่3 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่4 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่5 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  บทที่10 : นักเขียนอเมริกันกลุ่มกวีอเมริกัน
  บทที่6 : นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่7 : นักเขียนอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่8 : อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่9 : นักเขียนอเมริกันกลุ่มเกี่ยวกับการเมือง