รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PH
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ - หน่วย
(IntroIntroductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Editionductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Edition)
-
  PH
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ - หน่วย
(IntroIntroductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Editionductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Edition)
-
  PH103
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Physics)
คำนำ มาตรกรรมและหน่วยแรงและการเคลื่อนที่งาน พลังงาน กลศาสตร์ของของไหล คลื่น ความร้อน เสียง แสง สีต่างๆ ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสินติ(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
  PH103
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Physics)
คำนำ มาตรกรรมและหน่วยแรงและการเคลื่อนที่งาน พลังงาน กลศาสตร์ของของไหล คลื่น ความร้อน เสียง แสง สีต่างๆ ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสินติ(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
  PH103(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วย
(GENERAL PHYSICS)
ศึกษา ฟิสิกส์ทั่วไป
  PH103(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วย
(GENERAL PHYSICS)
ศึกษา ฟิสิกส์ทั่วไป
  PH106
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Astrnomy)
ศึกษาถึงลักษณะท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของโลก เวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ แกแลกซี-ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ พลังงานจากห้วงอากาศ สิ่งมีชีวิตในเอกภพ
  PH106
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Astrnomy)
ศึกษาถึงลักษณะท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของโลก เวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ แกแลกซี-ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ พลังงานจากห้วงอากาศ สิ่งมีชีวิตในเอกภพ
  PH108
อ่านกันเถอะ...
ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Electricity in everday Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังสื่อสาร และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การผลิตและการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ทางไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าการประหยัด ไฟฟ้า การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
  PH108
อ่านกันเถอะ...
ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Electricity in everday Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังสื่อสาร และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การผลิตและการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ทางไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าการประหยัด ไฟฟ้า การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
  PH111
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย1 3 หน่วย
(General Physics1)
ศึกษามาตรกรรมและหน่วย เวกเตอร์ สมดุล การเคลื่อนที่แรง และโมแมนตัมงานและพลังงาน ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของเทห์วัตถุแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นอุทกพลศาสตร์และความหนืด อุณหภูมิและการขายตัว กลศาสตร์ สถิติ ปรากฎการณ์เคลื่อนย้าย
  PH111
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย1 3 หน่วย
(General Physics1)
ศึกษามาตรกรรมและหน่วย เวกเตอร์ สมดุล การเคลื่อนที่แรง และโมแมนตัมงานและพลังงาน ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของเทห์วัตถุแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นอุทกพลศาสตร์และความหนืด อุณหภูมิและการขายตัว กลศาสตร์ สถิติ ปรากฎการณ์เคลื่อนย้าย
  PH111(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1 3 หน่วย
(general phqsics 1)
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1
  PH111(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1 3 หน่วย
(general phqsics 1)
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1
  PH112
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2 3 หน่วย
(General Physics2)
ศึกษาแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแปรค่าตามเวลา วงจรไฟฟ้า
  PH112
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2 3 หน่วย
(General Physics2)
ศึกษาแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแปรค่าตามเวลา วงจรไฟฟ้า
  PH113(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 - หน่วย
(Physics Laboratory 1)
-
  PH113(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 - หน่วย
(Physics Laboratory 1)
-
  PH113(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 - หน่วย
(PHYSICS LABORATORY 1)
-
  PH113(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 - หน่วย
(PHYSICS LABORATORY 1)
-
  PH113(L)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 3 หน่วย
(Physics Laboratory 1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
  PH113(L)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 3 หน่วย
(Physics Laboratory 1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
  PH212
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ 3 หน่วย
(Mechanics)
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของอนุภาพในมิติเดียวและสอง สามมิติ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค ระบบโคออร์ดิเนตที่กำลังเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง และกลศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า ลอเรนซ์ทราบฟอร์มเมชั่นสมการของลากรองค์ และสมการของเฮมิตัน
  PH212
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ 3 หน่วย
(Mechanics)
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของอนุภาพในมิติเดียวและสอง สามมิติ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค ระบบโคออร์ดิเนตที่กำลังเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง และกลศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า ลอเรนซ์ทราบฟอร์มเมชั่นสมการของลากรองค์ และสมการของเฮมิตัน
  PH214
อ่านกันเถอะ...
คลื่น 3 หน่วย
(Waves)
ศึกษาการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอก คลื่นที่เกิดไปเรื่อยๆการสะท้อน คลื่นดลและกลุ่มคลื่นโพลาไรเซซัน การแทรกสอด และการนำไปประยุกต์กับวิชาเสียงและแสง
  PH214
อ่านกันเถอะ...
คลื่น 3 หน่วย
(Waves)
ศึกษาการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอก คลื่นที่เกิดไปเรื่อยๆการสะท้อน คลื่นดลและกลุ่มคลื่นโพลาไรเซซัน การแทรกสอด และการนำไปประยุกต์กับวิชาเสียงและแสง
  PH214(50)
อ่านกันเถอะ...
คลื่น 3 หน่วย
(WAVES)
ศึกษาออสศิลเลคของระบบอย่างง่าย
  PH214(50)
อ่านกันเถอะ...
คลื่น 3 หน่วย
(WAVES)
ศึกษาออสศิลเลคของระบบอย่างง่าย
  PH215
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์สถิติ 3 หน่วย
(Statistical Physics)
ศึกษาลักษณะของระบบแมคโครสตอปิค หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็นหลักการทางสถิติใช้กับระบบอนุภาค ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนความร้อนและทฤษฎีของระบบไมโครสคอปิค
  PH215
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์สถิติ 3 หน่วย
(Statistical Physics)
ศึกษาลักษณะของระบบแมคโครสตอปิค หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็นหลักการทางสถิติใช้กับระบบอนุภาค ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนความร้อนและทฤษฎีของระบบไมโครสคอปิค
  PH218(41)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์สถิติและความร้อน 3 หน่วย
(Statistical and Thermal Physics)
PR : PH 112 (เปิดสำหรับนักศึกษาโทฟิสิกส์เท่านั้น) ศึกษากฎข้อหนึ่ง สอง และสาม ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ระบบไมโครสคอปิค และระบบมาโครสคอปิค และระบบมาในอุดมคติความจะความร้อนของของแข็ง
  PH218(41)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์สถิติและความร้อน 3 หน่วย
(Statistical and Thermal Physics)
PR : PH 112 (เปิดสำหรับนักศึกษาโทฟิสิกส์เท่านั้น) ศึกษากฎข้อหนึ่ง สอง และสาม ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ระบบไมโครสคอปิค และระบบมาโครสคอปิค และระบบมาในอุดมคติความจะความร้อนของของแข็ง
  PH218(43)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสาส์สถิติ และความร้อน 3 หน่วย
(Statistical and Thermal Physics)
ศึกษากฎข้อหนึ่ง สอง และสาม ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ระบบไมโครสคอปิค และระบบมาโครสคอปิค และระบบมาในอุดมคติความจะความร้อนของของแข็ง
  PH218(43)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสาส์สถิติ และความร้อน 3 หน่วย
(Statistical and Thermal Physics)
ศึกษากฎข้อหนึ่ง สอง และสาม ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ระบบไมโครสคอปิค และระบบมาโครสคอปิค และระบบมาในอุดมคติความจะความร้อนของของแข็ง
  PH222(31)
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการกับเครื่องคิดเลขของท่าน - หน่วย
(Practical Astronomy with Your Calculator)
-
  PH222(31)
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการกับเครื่องคิดเลขของท่าน - หน่วย
(Practical Astronomy with Your Calculator)
-
  PH222(43)
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์ 3 หน่วย
(Astronomy)
ศึกษาตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมของท้องฟ้า การหักเห การคลาดเคลื่อนของเวลา ปริเซสซั่น นิวเตชั่น
  PH222(43)
อ่านกันเถอะ...
ดาราศาสตร์ 3 หน่วย
(Astronomy)
ศึกษาตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมของท้องฟ้า การหักเห การคลาดเคลื่อนของเวลา ปริเซสซั่น นิวเตชั่น
  PH223
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 หน่วย
(Astrophysics)
ศึกษาตำแหน่งและขนาดของดาวฤกษ์ไบนารี และวาริอะเปิลสตาร์ ดวงอาทิตย์ระบบดาวเคราะห์ ฟิสิกส์ของดวงดาว กาแลกซี และจักรวาลวิทยา
  PH223
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 หน่วย
(Astrophysics)
ศึกษาตำแหน่งและขนาดของดาวฤกษ์ไบนารี และวาริอะเปิลสตาร์ ดวงอาทิตย์ระบบดาวเคราะห์ ฟิสิกส์ของดวงดาว กาแลกซี และจักรวาลวิทยา
  PH226
อ่านกันเถอะ...
อิเล็กทรอนิกส์2 3 หน่วย
(Electronics2)
ศึกษาหลอดสูญญาการศ สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำและประยุกต์ใน เรคติไฟเออร์ เครื่องขยาย และออสซิลลเตอร์
  PH226
อ่านกันเถอะ...
อิเล็กทรอนิกส์2 3 หน่วย
(Electronics2)
ศึกษาหลอดสูญญาการศ สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำและประยุกต์ใน เรคติไฟเออร์ เครื่องขยาย และออสซิลลเตอร์
  PH235
อ่านกันเถอะ...
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3 หน่วย
(Solar Energy Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ การประมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ผิวโลกการถ่ายเทพลังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆการวบรวมและเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ การนำพลังงานแสดงอาทิตย์มาประยุกต์ไช้เซลล์แสดงอาทิตย์การเก็บพลังงานไฟฟ้า
  PH235
อ่านกันเถอะ...
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3 หน่วย
(Solar Energy Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ การประมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ผิวโลกการถ่ายเทพลังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆการวบรวมและเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ การนำพลังงานแสดงอาทิตย์มาประยุกต์ไช้เซลล์แสดงอาทิตย์การเก็บพลังงานไฟฟ้า
  PH240(30)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ - หน่วย
(Mathematical Physics)
-
  PH240(30)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ - หน่วย
(Mathematical Physics)
-
  PH240(35)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematial Physics)
ศึกษาการประยุกต์ของการหาอนุพันธ์และการอินทีเกรต เลขจำนวน แคลคูลัสในหนึ่งสองและสามมิติ สมการดิฟเฟอเรนเชียล แบบปกติและแบบพาร์เชียล ฟังก์ชันพิเศษ เมทริกซ์ เวกเตอร์สเปซเบื้องต้น โดยเน้นถึงการประยุกต์วิชาฟิสิกส์
  PH240(35)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematial Physics)
ศึกษาการประยุกต์ของการหาอนุพันธ์และการอินทีเกรต เลขจำนวน แคลคูลัสในหนึ่งสองและสามมิติ สมการดิฟเฟอเรนเชียล แบบปกติและแบบพาร์เชียล ฟังก์ชันพิเศษ เมทริกซ์ เวกเตอร์สเปซเบื้องต้น โดยเน้นถึงการประยุกต์วิชาฟิสิกส์
  PH274
อ่านกันเถอะ...
มาตรวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Elementary Metrology)
ศึกษาหน่วยรากฐานของการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพน่วยเอสไอและศึกษาระบบการถ่ายทอดมาตรฐานจองการวัดปริมาณตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศในการวัดปริมาณจากสาเหตุต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างการวัดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่องซึ่งจะแสดงถึงวิธีการ และความสำคัญของความถูกต้องของการวัดปริมาณ
  PH274
อ่านกันเถอะ...
มาตรวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Elementary Metrology)
ศึกษาหน่วยรากฐานของการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพน่วยเอสไอและศึกษาระบบการถ่ายทอดมาตรฐานจองการวัดปริมาณตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศในการวัดปริมาณจากสาเหตุต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างการวัดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่องซึ่งจะแสดงถึงวิธีการ และความสำคัญของความถูกต้องของการวัดปริมาณ
  PH312
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3 หน่วย
(Modern Physics)
ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีความร้อนและจุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม อนุภาค อิสระ สมการของโรดิงเจอร์ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว อนุภาคที่มีลักษณะเหมือนกัน และอะตอมที่ซับซ้อนขึ้น
  PH312
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3 หน่วย
(Modern Physics)
ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีความร้อนและจุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม อนุภาค อิสระ สมการของโรดิงเจอร์ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว อนุภาคที่มีลักษณะเหมือนกัน และอะตอมที่ซับซ้อนขึ้น
  PH314
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์อุณหภาพ 3 หน่วย
(Thermal Physics)
ศึกษาอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีของก๊าซ เอ็นโทรปี พลังงานศักย์ในทางอุณหพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสถานะ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน ทฤษฎีการกระจายของแมกซ์เวลล์ โบลต์ซมันน์ทฤษฎีการกระจายของเฟร์ปี-ดิแรก และโบส-ไอน์สไตน์
  PH314
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์อุณหภาพ 3 หน่วย
(Thermal Physics)
ศึกษาอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีของก๊าซ เอ็นโทรปี พลังงานศักย์ในทางอุณหพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสถานะ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน ทฤษฎีการกระจายของแมกซ์เวลล์ โบลต์ซมันน์ทฤษฎีการกระจายของเฟร์ปี-ดิแรก และโบส-ไอน์สไตน์
  PH314(L)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประกอบการเรียนฟิสิกส์อุณหภาพ - หน่วย
(Thermal Physics)
-
  PH314(L)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประกอบการเรียนฟิสิกส์อุณหภาพ - หน่วย
(Thermal Physics)
-
  PH314(S)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์อุณหภาพ (ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำสู่ศูนย์สัมบูรณ์) - หน่วย
(Thermal Physics)
-
  PH314(S)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์อุณหภาพ (ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำสู่ศูนย์สัมบูรณ์) - หน่วย
(Thermal Physics)
-
  PH325
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(Radiological Physics)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับอะตอมและนิวเคลียส กัมมันภาพรังสี การผลิตไอโซโทป การใช้สารกัมมันตภาพรังสี
  PH325
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(Radiological Physics)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับอะตอมและนิวเคลียส กัมมันภาพรังสี การผลิตไอโซโทป การใช้สารกัมมันตภาพรังสี
  PH325(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(RADIOLOGICAL PHYSICS)
ศึกษาโครงสร้างของสสาร อะตอม และนิวเคลียส
  PH325(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(PADIOLOGICAL PHYSICS)
ศึกษา โครงสร้างของสสาร อะตอม และนิวเคลียส
  PH325(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(RADIOLOGICAL PHYSICS)
ศึกษาโครงสร้างของสสาร อะตอม และนิวเคลียส
  PH325(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี 3 หน่วย
(PADIOLOGICAL PHYSICS)
ศึกษา โครงสร้างของสสาร อะตอม และนิวเคลียส
  PH325(H)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี (H) - หน่วย
(Radiological Physics)
-
  PH325(H)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์รังสี (H) - หน่วย
(Radiological Physics)
-
  PH340
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสัมพันธภาพ 3 หน่วย
(Theories of Relativity)
แนวคิดและการคำนวณเบื้องต้นของทฤษฎี สัมพันธภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วน คือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ที่มาของสมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัธภาพความพร้อมกัน การเรียงลำดับและความเป็นเหตุการณ์การยึดของเวลาการหดของความยาว มวลความขัดแย้งกันของนาฬิกา การวิเคราะห์ในสี่มิติ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธ์ภาพทั่วไปเบื้องต้น
  PH340
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสัมพันธภาพ 3 หน่วย
(Theories of Relativity)
แนวคิดและการคำนวณเบื้องต้นของทฤษฎี สัมพันธภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วน คือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ที่มาของสมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัธภาพความพร้อมกัน การเรียงลำดับและความเป็นเหตุการณ์การยึดของเวลาการหดของความยาว มวลความขัดแย้งกันของนาฬิกา การวิเคราะห์ในสี่มิติ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธ์ภาพทั่วไปเบื้องต้น
  PH413
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ควอนตัม1 3 หน่วย
(Quantum Mechanics 1)
ทบทวนกลศาสตร์ แบบดั้งเดิม และจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัม รากฐานของกลศาสตร์แบบคลื่น สมการของโรดิงเจอร์ ปัญหาสำหรับมิติเดียว โอเพอเรเตอร์ ฟอร์มมัวซึ่ม ปัญหาเกี่ยวกับแรงศูนย์กลาง และการกระจ่ายของอนุภาค
  PH413
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ควอนตัม1 3 หน่วย
(Quantum Mechanics 1)
ทบทวนกลศาสตร์ แบบดั้งเดิม และจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัม รากฐานของกลศาสตร์แบบคลื่น สมการของโรดิงเจอร์ ปัญหาสำหรับมิติเดียว โอเพอเรเตอร์ ฟอร์มมัวซึ่ม ปัญหาเกี่ยวกับแรงศูนย์กลาง และการกระจ่ายของอนุภาค
  PH414
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ควอนตัม2 3 หน่วย
(Quantum Mechanics 2)
ศึกษากลศาสตร์ของเมทริกซ์โมเมนตัมเชิงมุม สปิน การแปลงรูป วิธีหาค่าโดยประมาณกลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติ
  PH414
อ่านกันเถอะ...
กลศาสตร์ควอนตัม2 3 หน่วย
(Quantum Mechanics 2)
ศึกษากลศาสตร์ของเมทริกซ์โมเมนตัมเชิงมุม สปิน การแปลงรูป วิธีหาค่าโดยประมาณกลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติ
  PH414(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการคำนวนกลศาสตร์ควอนตัม - หน่วย
(A Handbook of Quantum Mechanical Computation )
-
  PH414(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการคำนวนกลศาสตร์ควอนตัม - หน่วย
(A Handbook of Quantum Mechanical Computation )
-
  PH415
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง1 3 หน่วย
(Advanced Laboratory in Physics1)
การทดลองเกี่ยวกับอะตอม นิวเคลียส สภาวะของแข็ง ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงและทรรศศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการทดลองทั้งหมด 5 เรื่อง (4ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  PH415
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง1 3 หน่วย
(Advanced Laboratory in Physics1)
การทดลองเกี่ยวกับอะตอม นิวเคลียส สภาวะของแข็ง ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงและทรรศศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการทดลองทั้งหมด 5 เรื่อง (4ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  PH422
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง2 3 หน่วย
(Solid Sate Physics2)
ศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็คตริกและเฟอโรอิเล็กตริกของสาร คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสาร และรีแลกเซซั่น ปรากฎการณ์ทางแสดงของของแข็งความไม่สมบูรณ์ของแลททิส สภาพนำยวดยิ่ง
  PH422
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง2 3 หน่วย
(Solid Sate Physics2)
ศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็คตริกและเฟอโรอิเล็กตริกของสาร คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสาร และรีแลกเซซั่น ปรากฎการณ์ทางแสดงของของแข็งความไม่สมบูรณ์ของแลททิส สภาพนำยวดยิ่ง
  PH424
อ่านกันเถอะ...
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3 หน่วย
(Nuclear Physics)
ศึกษาคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ของธาตุ คุณสมบัติของนิวคลีไอ ที่มีเสถียรภาพและรูปแบบทางนิวเคลียร์ อันตรกิริยานิวเคลียร์
  PH424
อ่านกันเถอะ...
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3 หน่วย
(Nuclear Physics)
ศึกษาคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ของธาตุ คุณสมบัติของนิวคลีไอ ที่มีเสถียรภาพและรูปแบบทางนิวเคลียร์ อันตรกิริยานิวเคลียร์
  PH424(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือนิวเคลียร์ฟิสิกส์สรุปและเฉลยแบบฝึกหัด - หน่วย
(Theory and Worked Examples in Nuclear Physics)
-
  PH424(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือนิวเคลียร์ฟิสิกส์สรุปและเฉลยแบบฝึกหัด - หน่วย
(Theory and Worked Examples in Nuclear Physics)
-
  PH426
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 3 หน่วย
(Reactor Physics)
ศึกษาสังกัปของความน่าจะเป็นและพื้นที่ภาคตัดของนิวเคลียร์ นิวตรอนฟลักซ์ทฤษฎีการแพร่
  PH426
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 3 หน่วย
(Reactor Physics)
ศึกษาสังกัปของความน่าจะเป็นและพื้นที่ภาคตัดของนิวเคลียร์ นิวตรอนฟลักซ์ทฤษฎีการแพร่
  PH426(50)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์ 3 หน่วย
(REACTOR PHYSICS)
ศึกษา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามหลักวิชาฟิสิกส์ ทั้งแบบการวิจัย หรือแบบผลิตกำลังไฟฟ้า
  PH426(50)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์ 3 หน่วย
(REACTOR PHYSICS)
ศึกษา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามหลักวิชาฟิสิกส์ ทั้งแบบการวิจัย หรือแบบผลิตกำลังไฟฟ้า
  PH428
อ่านกันเถอะ...
อิเล็คทรอนิกส์4(หลักวิศกรรมวิทยุ) 3 หน่วย
(Electronics4(Principle of Radio Engineering)
ศึกษาระบบจำนวน ระบบเลขฐานสองพีชคณิตแบบบลูและการปรยุกต์ลอจิกเกต วงจรลอจิกพื้นฐาน วงจรผสม ฟลิบ-ฟลอม เคาน์เตอร์ เรจจิสเตอร์ การคำนวณ โดยสัญญาณพัลส์ในวงจรดิจิตอล องค์ประกอบและการทำงานของวงจร พื้นฐานวงจรรวม ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
  PH428
อ่านกันเถอะ...
อิเล็คทรอนิกส์4(หลักวิศกรรมวิทยุ) 3 หน่วย
(Electronics4(Principle of Radio Engineering)
ศึกษาระบบจำนวน ระบบเลขฐานสองพีชคณิตแบบบลูและการปรยุกต์ลอจิกเกต วงจรลอจิกพื้นฐาน วงจรผสม ฟลิบ-ฟลอม เคาน์เตอร์ เรจจิสเตอร์ การคำนวณ โดยสัญญาณพัลส์ในวงจรดิจิตอล องค์ประกอบและการทำงานของวงจร พื้นฐานวงจรรวม ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
  PH428(50)
อ่านกันเถอะ...
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วย
(DIGITAL ELECTRONICS)
ศึกษา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  PH428(50)
อ่านกันเถอะ...
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วย
(DIGITAL ELECTRONICS)
ศึกษา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  PH429
อ่านกันเถอะ...
รังสีคอสมิค 3 หน่วย
(Cosmic Rays)
ศึกษาธรรมชาติและจุดกำเนิดของรังสีคอสมิค วิธีการตรวจวัด ผลของภูมิแม่เหล็กการทะลุผ่านบรรยากาศและแอร์เชาเวอร์ อนุภาคมูลฐาน แรงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและทางนิวเคลียร์
  PH429
อ่านกันเถอะ...
รังสีคอสมิค 3 หน่วย
(Cosmic Rays)
ศึกษาธรรมชาติและจุดกำเนิดของรังสีคอสมิค วิธีการตรวจวัด ผลของภูมิแม่เหล็กการทะลุผ่านบรรยากาศและแอร์เชาเวอร์ อนุภาคมูลฐาน แรงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและทางนิวเคลียร์
  PH454
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 3 หน่วย
(Biomedical Physics)
ศึกษาการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ กล่าวคือวิธีการใช้เครื่องมือนิวเคลียร์ร่วมกัลสารกัมมันตรังสี การป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขั้นกับผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้องและคนไข้ วิธีการเรดิโออิมมูโนเอสเสย์(Radioim-munoassay Method)หลักการใช้สารกัมตรังสีรักษาโรค
  PH454
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 3 หน่วย
(Biomedical Physics)
ศึกษาการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ กล่าวคือวิธีการใช้เครื่องมือนิวเคลียร์ร่วมกัลสารกัมมันตรังสี การป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขั้นกับผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้องและคนไข้ วิธีการเรดิโออิมมูโนเอสเสย์(Radioim-munoassay Method)หลักการใช้สารกัมตรังสีรักษาโรค
  PH457
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออเรสเซนส์เอ็กซ์ 3 หน่วย
(X-Ray Flurescence Analysis)
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์วิจัยโดยประยุกต์หลักการของการใช้อนุภีกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์(Particle-induced x-ray Emissino)เรียกชื่อย่อว่า "ปิกส์"(Pixe)โดยแบ่งกระบวนวิชาออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปล่งรังสีเอ็กซ์(X-Rays)ทฤษฎีเบื้องต้นของวิธีการ การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์แบคกราวน์(Background) การจัดการทดลอง หลักในการพิจารณาปฎิบัติ การประยุกต์วิธีการของ"ปิกส์" ในการวิเคราะห์วิจัยสารตัวอย่างชนิดต่างๆ
  PH457
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออเรสเซนส์เอ็กซ์ 3 หน่วย
(X-Ray Flurescence Analysis)
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์วิจัยโดยประยุกต์หลักการของการใช้อนุภีกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์(Particle-induced x-ray Emissino)เรียกชื่อย่อว่า "ปิกส์"(Pixe)โดยแบ่งกระบวนวิชาออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปล่งรังสีเอ็กซ์(X-Rays)ทฤษฎีเบื้องต้นของวิธีการ การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์แบคกราวน์(Background) การจัดการทดลอง หลักในการพิจารณาปฎิบัติ การประยุกต์วิธีการของ"ปิกส์" ในการวิเคราะห์วิจัยสารตัวอย่างชนิดต่างๆ
  PH464
อ่านกันเถอะ...
หลักการของเลเซอร์ 3 หน่วย
(Principles Lasers)
ศึกษาหลักการของเลเซอร์เบื้องต้น ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลมถึงทฤษฎี และวิทยาการของเลเซอร์ โดยพิจารณาเลเซอร์พื้นฐานอันประกอบด้วยสารกิริยา ระบบการบกระดับพลังงาน และโพรงกำทอนที่เหมาะสม จนถึงทฤษฎีของคลื่นต่อเนื่องและพฤติกรรมชั่วขณะของเลเซอร์ และศึกษาคุณลักษณะของเลเซอร์ชนิดต่างๆตลอดจนกลไกการทำงานของมันและการประยุกต์ใช้
  PH464
อ่านกันเถอะ...
หลักการของเลเซอร์ 3 หน่วย
(Principles Lasers)
ศึกษาหลักการของเลเซอร์เบื้องต้น ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลมถึงทฤษฎี และวิทยาการของเลเซอร์ โดยพิจารณาเลเซอร์พื้นฐานอันประกอบด้วยสารกิริยา ระบบการบกระดับพลังงาน และโพรงกำทอนที่เหมาะสม จนถึงทฤษฎีของคลื่นต่อเนื่องและพฤติกรรมชั่วขณะของเลเซอร์ และศึกษาคุณลักษณะของเลเซอร์ชนิดต่างๆตลอดจนกลไกการทำงานของมันและการประยุกต์ใช้
  PH484
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3 หน่วย
(Semiconductor Physics)
ศึกษาถึงโครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำต่างๆและแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมโครงสร้างของแถบพลังงาน การนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำที่ผ่านการเจือ ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติด้านแสงของสารกึ่งตัวนำ การแพร่กระจายแขงอนุภาคในสารกึ่งตัวรอยต่อชนิดต่างๆของสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ การประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำแบบอสัณฐาน
  PH484
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3 หน่วย
(Semiconductor Physics)
ศึกษาถึงโครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำต่างๆและแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมโครงสร้างของแถบพลังงาน การนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำที่ผ่านการเจือ ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติด้านแสงของสารกึ่งตัวนำ การแพร่กระจายแขงอนุภาคในสารกึ่งตัวรอยต่อชนิดต่างๆของสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ การประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำแบบอสัณฐาน
  PH615(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 3 หน่วย
(Computational Physics)
ศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข รากของสมการ การแก้สมการ ระบบสมการ การสร้างเมริกซ์ LU
  PH615(51)
อ่านกันเถอะ...
ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 3 หน่วย
(Computational Physics)
ศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข รากของสมการ การแก้สมการ ระบบสมการ การสร้างเมริกซ์ LU
  PH661(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีควอนตัม 1 3 หน่วย
(quantum Theory 1)
ศึกษา วิช่ทฤษฎีควอนตัม เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถรับรู้ด้วยประสาททั้งห้า การสร้างแบบจำลองระบบควอนดัมด้วยคอมพิวเตอร์
  PH661(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีควอนตัม 1 3 หน่วย
(quantum Theory 1)
ศึกษา วิช่ทฤษฎีควอนตัม เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถรับรู้ด้วยประสาททั้งห้า การสร้างแบบจำลองระบบควอนดัมด้วยคอมพิวเตอร์
  PH801
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์ฟิสิกส์ เล่ม1 - หน่วย
(-)
-
  PH801
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์ฟิสิกส์ เล่ม1 - หน่วย
(-)
-
  PHI1005(54
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO LOGIC)
  PHI1005(54
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO LOGIC)
  PHI1005(54)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO LOGIC)
ตรรกวิทยาเบื้องต้น
  PHI1005(54)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO LOGIC)
ตรรกวิทยาเบื้องต้น
  PHI2103(55
อ่านกันเถอะ...
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Innovation and Educational Technology)
  PHI2103(55
อ่านกันเถอะ...
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Innovation and Educational Technology)
  PHI2103(55)
อ่านกันเถอะ...
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTTODUCTION TO BUDDHISM)
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
  PHI2103(55)
อ่านกันเถอะ...
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTTODUCTION TO BUDDHISM)
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
  PHI3307(56
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศษสตร์ 3 หน่วย
(AESTHETICS)
  PHI3307(56
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศษสตร์ 3 หน่วย
(AESTHETICS)
  PHI3307(56)
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศษสตร์ 3 หน่วย
(AESTHETICS)
สุนทรียศษสตร์
  PHI3307(56)
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศษสตร์ 3 หน่วย
(AESTHETICS)
สุนทรียศษสตร์