รายวิชา PH215 ฟิสิกส์สถิติ (Statistical Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบแมโครสโคปิก
  บทที่ 2 :ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 3 :การอธิบายระบบอนุภาคในเชิงสถิติ
  บทที่ 4 : กฏข้อที่ 1ของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 5 : อันตรกิริยาเชิงความร้อน
  บทที่ 6 : การแจกแจงแบบบัญญัติและการประยุกต์กับแก๊สอุดมคติ
  แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบแมโครสโคปิก
  บทที่ 2 :ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 3 :การอธิบายระบบอนุภาคในเชิงสถิติ
  บทที่ 4 : กฏข้อที่ 1ของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 5 : อันตรกิริยาเชิงความร้อน
  บทที่ 6 : การแจกแจงแบบบัญญัติและการประยุกต์กับแก๊สอุดมคติ
  แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference