รายวิชา PH422 ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง2 (Solid Sate Physics2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : สารไดอิเล็กทริก
  บทที่2 :ไดอะแมกเนทิซึมและพาราแมกเนทิซึม
  บทที่3 : สารเฟอร์โรแมกเนติกและแอนตี้เฟอร์โรแมกเนติก
  บทที่4 :เรโซแนนซ์แม่เหล็กและรีแลกเซชัน
  บทที่5 : สารกึ่งตัวนำ
  บทที่6 : ปรากฏการณ์ทางแสงของของแข็ง
  บทที่7 : ความไม่สมบูรณ์ของแลททิช
  บทที่8 :สภาพนำยวดยิ่ง
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : สารไดอิเล็กทริก
  บทที่2 :ไดอะแมกเนทิซึมและพาราแมกเนทิซึม
  บทที่3 : สารเฟอร์โรแมกเนติกและแอนตี้เฟอร์โรแมกเนติก
  บทที่4 :เรโซแนนซ์แม่เหล็กและรีแลกเซชัน
  บทที่5 : สารกึ่งตัวนำ
  บทที่6 : ปรากฏการณ์ทางแสงของของแข็ง
  บทที่7 : ความไม่สมบูรณ์ของแลททิช
  บทที่8 :สภาพนำยวดยิ่ง
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference