รายวิชา PH424(H) คู่มือนิวเคลียร์ฟิสิกส์สรุปและเฉลยแบบฝึกหัด (Theory and Worked Examples in Nuclear Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : นิวเคลียส
  บทที่ 2 : กัมมันตรังสีที่ทำขึ้นเองและการเปลี่ยนแปลงแบบ...
  บทที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์
  บทที่ 4 : กฎการเปลี่ยนแปลงของธาตุกัมมันตรังสี...
  บทที่ 5 : ปฏิกิริยานิวเคลียร์
  บทที่ 6 :การสลายโดยการส่งอนุภาคแอลฟา
  บทที่ 7 : การสลายโดยการส่งอานุภาคเบตา
  บทที่ 8 : รังสีแกมมาและการสลายโดยการส่งรังสีแกมมา
  บทที่ 9 :นิวตรอน
  บทที่10 : แรงนิวเคลียร์และร฿ปแบบของนิวเคลียส
  บรรณานุกรม : Reference
  บรรณานุกรม : Reference(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : นิวเคลียส
  บทที่ 2 : กัมมันตรังสีที่ทำขึ้นเองและการเปลี่ยนแปลงแบบ...
  บทที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์
  บทที่ 4 : กฎการเปลี่ยนแปลงของธาตุกัมมันตรังสี...
  บทที่ 5 : ปฏิกิริยานิวเคลียร์
  บทที่ 6 :การสลายโดยการส่งอนุภาคแอลฟา
  บทที่ 7 : การสลายโดยการส่งอานุภาคเบตา
  บทที่ 8 : รังสีแกมมาและการสลายโดยการส่งรังสีแกมมา
  บทที่ 9 :นิวตรอน
  บทที่10 : แรงนิวเคลียร์และร฿ปแบบของนิวเคลียส
  บรรณานุกรม : Reference
  บรรณานุกรม : Reference(ต่อ)