รายวิชา PH454 ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (Biomedical Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ฟิสิกส์พื้นฐานในการศึกษาทางชีวการแพทย์
  บทที่ 2 : กลไกของหัววัดกัมมันตรังสี
  บทที่ 3 :ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแสดงผล
  บทที่ 4 : เทคนิคการใช้เครื่องมือนิวเคลียร์
  บทที่ 5 :การป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสี
  บทที่ 6 : การศึกษา อินวิโทร
  บทที่ 7 : รังสีรักษา
  บทที่ 8 :บทอภิปราย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ฟิสิกส์พื้นฐานในการศึกษาทางชีวการแพทย์
  บทที่ 2 : กลไกของหัววัดกัมมันตรังสี
  บทที่ 3 :ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแสดงผล
  บทที่ 4 : เทคนิคการใช้เครื่องมือนิวเคลียร์
  บทที่ 5 :การป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสี
  บทที่ 6 : การศึกษา อินวิโทร
  บทที่ 7 : รังสีรักษา
  บทที่ 8 :บทอภิปราย
  บรรณานุกรม : Reference