รายวิชา PH464 หลักการของเลเซอร์ (Principles Lasers)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวความคิดเบื้องต้น
  บทที่2 : อันตรกิริยาของการแผ่รังสีที่มีต่อวัตถุ
  บทที่3 : วิธีการยกระดับพลังงาน
  บทที่4 : โพรงกำทอนทัศนะเฉื่อย
  บทที่5 : คลื่นต่อเนื่องและพฤติกรรมเลเซอร์ชั่วขณะ
  บทที่6 : ชนิดของเลเซอร์
  บทที่7 : เลเซอร์ฟิสิกส์ขั้นสูง
  บทที่8 : การประยุกต์ของเลเซอร์
  ภาคผนวก A : Supplement
  ภาคผนวก B : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวความคิดเบื้องต้น
  บทที่2 : อันตรกิริยาของการแผ่รังสีที่มีต่อวัตถุ
  บทที่3 : วิธีการยกระดับพลังงาน
  บทที่4 : โพรงกำทอนทัศนะเฉื่อย
  บทที่5 : คลื่นต่อเนื่องและพฤติกรรมเลเซอร์ชั่วขณะ
  บทที่6 : ชนิดของเลเซอร์
  บทที่7 : เลเซอร์ฟิสิกส์ขั้นสูง
  บทที่8 : การประยุกต์ของเลเซอร์
  ภาคผนวก A : Supplement
  ภาคผนวก B : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference