รายวิชา PH484 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 : โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างแถบพลังงาน
  บทที่ 3 : สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 3 :สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ(ต่อ)
  บทที่ 4 : ผลจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าค่าสูง
  บทที่ 5 : คุณสมบัติทางแสงของแสงกึ่งตัวนำ
  บทที่ 6 : สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 6 :สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ(ต่อ)
  บทที่ 7 : การประดิษฐ์อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 8 : สารกึ่งตัวนำอสัณฐาน
  บทที่ 9 : หัวข้อพิเศษ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 : โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างแถบพลังงาน
  บทที่ 3 : สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 3 :สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ(ต่อ)
  บทที่ 4 : ผลจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าค่าสูง
  บทที่ 5 : คุณสมบัติทางแสงของแสงกึ่งตัวนำ
  บทที่ 6 : สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 6 :สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ(ต่อ)
  บทที่ 7 : การประดิษฐ์อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 8 : สารกึ่งตัวนำอสัณฐาน
  บทที่ 9 : หัวข้อพิเศษ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference