รายวิชา PH113(L) ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (Physics Laboratory 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  การทดลองที่ 1 : การชั่งอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 2 : การวัดอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 3 : ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
  การทดลองที่ 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  การทดลองที่ 5 : เครื่องกลของแอตวูต
  การทดลองที่ 6.1 :การเคลื่อนที่แบบซิมเบิลฮาร์มอนิก
  การทดลองที่ 6.2 : ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  การทดลองที่ 7 : โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  การทดลองที่ 8 : กฎของบอยล์
  การทดลองที่ 9 :ความร้อนแฝงของการหลวมเหลวของน้ำเแข็ง
  การทดลองที่ 10 :หลอดเรโซแนนซ์
  บทที่ 11 : ความหนืด
  บทที่ 12 :เวกเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  การทดลองที่ 1 : การชั่งอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 2 : การวัดอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 3 : ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
  การทดลองที่ 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  การทดลองที่ 5 : เครื่องกลของแอตวูต
  การทดลองที่ 6.1 :การเคลื่อนที่แบบซิมเบิลฮาร์มอนิก
  การทดลองที่ 6.2 : ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  การทดลองที่ 7 : โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  การทดลองที่ 8 : กฎของบอยล์
  การทดลองที่ 9 :ความร้อนแฝงของการหลวมเหลวของน้ำเแข็ง
  การทดลองที่ 10 :หลอดเรโซแนนซ์
  บทที่ 11 : ความหนืด
  บทที่ 12 :เวกเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference