รายวิชา PH240(30) ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :เลขจำนวนเชิงซ้อน
  บทที่2 : แคลคูลัสประยุกต์
  บทที่3 :เวกเตอร์
  บทที่3 : เวกเตอร์ (ต่อ)
  บทที่4 : อนุกรมฟูเรียร์
  บทที่5 : สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบธรรมดา
  บทที่5 : สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบธรรมดา (ต่อ)
  บทที่6 :สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบพาร์เชียล
  บทที่7 : เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :เลขจำนวนเชิงซ้อน
  บทที่2 : แคลคูลัสประยุกต์
  บทที่3 :เวกเตอร์
  บทที่3 : เวกเตอร์ (ต่อ)
  บทที่4 : อนุกรมฟูเรียร์
  บทที่5 : สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบธรรมดา
  บทที่5 : สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบธรรมดา (ต่อ)
  บทที่6 :สมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบพาร์เชียล
  บทที่7 : เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
  บรรณานุกรม : Reference