รายวิชา PH426(50) ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์ (PEACTOR PHYSICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นิวตรอน และการเกิดอันตรกิริยากับสสาร
  บทที่2 ภาคตัดขาวงนิวเคลียร์
  บทที่3 ปฏิกริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
  บทที่4 นิวตรอนจากการแบ่งแยกตัวและการลดความเร็วนิวตรอน
  บทที่5 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  บทที่6 การแพร่นิวตรอนและการหน่วงความเร็ว
  บทที่7 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นิวตรอน และการเกิดอันตรกิริยากับสสาร
  บทที่2 ภาคตัดขาวงนิวเคลียร์
  บทที่3 ปฏิกริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
  บทที่4 นิวตรอนจากการแบ่งแยกตัวและการลดความเร็วนิวตรอน
  บทที่5 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  บทที่6 การแพร่นิวตรอนและการหน่วงความเร็ว
  บทที่7 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  ภาคผนวก