รายวิชา PH429 รังสีคอสมิค (Cosmic Rays)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีคอสมิค
  บทที่ 2 :อุปกรณ์ที่ใช้วัดรังสีคอสมิคและเทคนิคเบื้องต้น
  บทที่ 3 :การเกิดและคุณสมบัติของเมซอน
  บทที่ 4 :อันตรกิริยาระหว่างรังสีคอสมิคกับนิวเคลียสใหญ่
  บทที่ 5 :รังสีคอสมิคในสนามแม่เหล็กและการหาค่า...
  บทที่ 6 : จุดกำเนิดของรังสีคอสมิค
  ตารางแนบท้าย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีคอสมิค
  บทที่ 2 :อุปกรณ์ที่ใช้วัดรังสีคอสมิคและเทคนิคเบื้องต้น
  บทที่ 3 :การเกิดและคุณสมบัติของเมซอน
  บทที่ 4 :อันตรกิริยาระหว่างรังสีคอสมิคกับนิวเคลียสใหญ่
  บทที่ 5 :รังสีคอสมิคในสนามแม่เหล็กและการหาค่า...
  บทที่ 6 : จุดกำเนิดของรังสีคอสมิค
  ตารางแนบท้าย
  บรรณานุกรม : Reference