รายวิชา PH103(51) ฟิสิกส์ทั่วไป (GENERL PHYSICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สสารและสถานะของสสาร
  บทที่2 ชั่ง ตวง วัด และระบบหน่วยมาตรฐาน
  บทที่3 แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่4 งานและพลังงาน
  บทที่5 กลศาสตร์ภาคของไฟล
  บทที่6 คลื่น
  บทที่7ความร้อนและบรรยากาศ
  บทที่8 เสียง
  บทที่9 แสงสว่าง
  บทที่10 ไฟฟ้าและการสื่อสาร
  บทที่11 อะตอม
  บทที่12 นิวเคลียส
  บทที่13 พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สสารและสถานะของสสาร
  บทที่2 ชั่ง ตวง วัด และระบบหน่วยมาตรฐาน
  บทที่3 แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่4 งานและพลังงาน
  บทที่5 กลศาสตร์ภาคของไฟล
  บทที่6 คลื่น
  บทที่7ความร้อนและบรรยากาศ
  บทที่8 เสียง
  บทที่9 แสงสว่าง
  บทที่10 ไฟฟ้าและการสื่อสาร
  บทที่11 อะตอม
  บทที่12 นิวเคลียส
  บทที่13 พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
  บรรณานุกรม