รายวิชา PH414(H) คู่มือการคำนวนกลศาสตร์ควอนตัม (A Handbook of Quantum Mechanical Computation )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ทบทวนคณิตศาสตร์ที่สำคัญในกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 2 : สปินเมทริกซ์ของพอลลี
  บทที่ 3 : ตัวแกว่งกวัดอย่างง่ายเชิงเส้น
  บทที่ 4 : การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามซึ่งมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง
  บทที่ 5 : ตัวแกว่งกวัดในสามมิติ
  บทที่ 6 : อะตอมไฮโดรเจน และอะตอมที่คล้ายคลึงกับอะตอมไฮโดรเจน
  บทที่ 7 : เมทริกซ์ความหนาแน่นกับระบบที่มีสองระดับ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ทบทวนคณิตศาสตร์ที่สำคัญในกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 2 : สปินเมทริกซ์ของพอลลี
  บทที่ 3 : ตัวแกว่งกวัดอย่างง่ายเชิงเส้น
  บทที่ 4 : การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามซึ่งมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง
  บทที่ 5 : ตัวแกว่งกวัดในสามมิติ
  บทที่ 6 : อะตอมไฮโดรเจน และอะตอมที่คล้ายคลึงกับอะตอมไฮโดรเจน
  บทที่ 7 : เมทริกซ์ความหนาแน่นกับระบบที่มีสองระดับ
  บรรณานุกรม : Reference