รายวิชา PHI1005(54) ตรรกวิทยาเบื้องต้น (INTRODUCTION TO LOGIC)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความคิดพื้นฐาน
  บทที่2 ตรรกวิทยาอุปนัย
  บทที่3 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสมมติฐาน
  บทที่4 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ
  บทที่5 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสถิติ
  บทที่6 ประพนจ์
  บทที่7 การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่8 ตรรกบท
  บทที่9 ตรรกบทชนิดย่อ
  บทที่10 ตรรกชนิดรวมและตรรกบทชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่11 ตรรกบทแบบผสม
  บทที่12 เหตุผลวิบัติ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  การประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยการประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความคิดพื้นฐาน
  บทที่2 ตรรกวิทยาอุปนัย
  บทที่3 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสมมติฐาน
  บทที่4 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ
  บทที่5 การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสถิติ
  บทที่6 ประพนจ์
  บทที่7 การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่8 ตรรกบท
  บทที่9 ตรรกบทชนิดย่อ
  บทที่10 ตรรกชนิดรวมและตรรกบทชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่11 ตรรกบทแบบผสม
  บทที่12 เหตุผลวิบัติ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  การประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยการประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม