รายวิชา PH103 ฟิสิกส์ทั่วไป (Introduction to Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สสารและสถานะของสสาร
  บทที่ 2 : ชั่ง ตวง วัด และระบบหน่วยมาตรฐาน
  บทที่ 3 : แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่ 4 : งานและพลังงาน
  บทที่ 5 : กลศาสตร์ภาคของไหล
  ทที่ 6 : คลื่น
  บทที่ 7 : ความร้อนและบรรยากาศ
  บทที่ 8 : เสียง
  บทที่ 9 : แสงสว่าง
  บทที่10 : ไฟฟ้าและการสื่อสาร
  บทที่11 : อะตอม
  บทที่12 : นิวเคลียส
  บทที่13 : พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชย์ในทางสันติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สสารและสถานะของสสาร
  บทที่ 2 : ชั่ง ตวง วัด และระบบหน่วยมาตรฐาน
  บทที่ 3 : แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่ 4 : งานและพลังงาน
  บทที่ 5 : กลศาสตร์ภาคของไหล
  ทที่ 6 : คลื่น
  บทที่ 7 : ความร้อนและบรรยากาศ
  บทที่ 8 : เสียง
  บทที่ 9 : แสงสว่าง
  บทที่10 : ไฟฟ้าและการสื่อสาร
  บทที่11 : อะตอม
  บทที่12 : นิวเคลียส
  บทที่13 : พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชย์ในทางสันติ
  บรรณานุกรม : Reference