รายวิชา PH424 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :นิวเคลียส
  บทที่ 2 : กัมมันตภาพรังสีที่ทำขึ้นเอง
  บทที่ 3 :การสลายทางนิวเคลียร์ที่ทำขึ้น
  บทที่ 4 :กฎการเปลี่ยนแปลงของธาตุกัมมันตรังสี...
  บทที่ 5 :ปฏิกริยานิวเคลียร์
  บทที่ 6 : การสลายโดยการส่งอนุภาคแอลฟา
  บทที่ 7 :การสลายโดยการส่งอนุภาคเบตา
  บทที่ 8 : รังสีแกมมาและการสลายโดยการส่งรังสีแกมมา
  บทที่ 9 :นิวตรอน
  บทที่10 : แรงนิวเคลียร์และรูปแบบนิวเคลียส
  บทที่11 : เครื่องเร่งอนุภาค
  บทที่12 : อนุภาคมูลฐาน
  บรรณานุกรม : Reference
  คุณสมบัติของธาตุและโมเลกุล
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :นิวเคลียส
  บทที่ 2 : กัมมันตภาพรังสีที่ทำขึ้นเอง
  บทที่ 3 :การสลายทางนิวเคลียร์ที่ทำขึ้น
  บทที่ 4 :กฎการเปลี่ยนแปลงของธาตุกัมมันตรังสี...
  บทที่ 5 :ปฏิกริยานิวเคลียร์
  บทที่ 6 : การสลายโดยการส่งอนุภาคแอลฟา
  บทที่ 7 :การสลายโดยการส่งอนุภาคเบตา
  บทที่ 8 : รังสีแกมมาและการสลายโดยการส่งรังสีแกมมา
  บทที่ 9 :นิวตรอน
  บทที่10 : แรงนิวเคลียร์และรูปแบบนิวเคลียส
  บทที่11 : เครื่องเร่งอนุภาค
  บทที่12 : อนุภาคมูลฐาน
  บรรณานุกรม : Reference
  คุณสมบัติของธาตุและโมเลกุล