รายวิชา PH325 ฟิสิกส์รังสี (Radiological Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : โครงสร้างของสสาร
  บทที่2 : รังสีเอ็กซ์
  บทที่3 : กัมมันตภาพรังสี
  บทที่4 : การกระทำของรังสีต่อวัตถุ
  บทที่5 : การวัดรังสี
  บทที่6 : ปริมาณและหน่วยรังสี
  บทที่7 : พลังงานจากรังสี
  บทที่8 : ประโยชน์จากรังสี
  บทที่9 : อันตรายจากรังสี
  ภาคผนวกที่ 1 : ปริมาณทางฟิสิกส์
  ภาคผนวกที่ 2 : การเปลี่ยนหน่วย
  ภาคผนวกที่ 3 : ปริมาณรังสี
  ภาคผนวกที่ 4 : ตารางเปรียบเทียบหน่วย
  ภาคผนวกที่ 5 : ค่าคงที่ทางฟิสิกส์
  เฉลยแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : โครงสร้างของสสาร
  บทที่2 : รังสีเอ็กซ์
  บทที่3 : กัมมันตภาพรังสี
  บทที่4 : การกระทำของรังสีต่อวัตถุ
  บทที่5 : การวัดรังสี
  บทที่6 : ปริมาณและหน่วยรังสี
  บทที่7 : พลังงานจากรังสี
  บทที่8 : ประโยชน์จากรังสี
  บทที่9 : อันตรายจากรังสี
  ภาคผนวกที่ 1 : ปริมาณทางฟิสิกส์
  ภาคผนวกที่ 2 : การเปลี่ยนหน่วย
  ภาคผนวกที่ 3 : ปริมาณรังสี
  ภาคผนวกที่ 4 : ตารางเปรียบเทียบหน่วย
  ภาคผนวกที่ 5 : ค่าคงที่ทางฟิสิกส์
  เฉลยแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม : Reference