รายวิชา PH414 กลศาสตร์ควอนตัม2 (Quantum Mechanics 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : กลศาสตร์ของเมทริกซ์
  บทที่ 2 : รากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม I : กลศาสตร์แบบฉบับ
  บทที่ 3 : รากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม II : สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 4 : การแปลงรูปของตัวแทน
  บทที่ 5 : ตัวดำเนินการโมเมนตัมเชิงมุม
  บทที่ 6 : สปิน
  บทที่ 7 : วิธีหาค่าประมาณเบื้องต้น
  บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติเบื้องต้น
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : กลศาสตร์ของเมทริกซ์
  บทที่ 2 : รากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม I : กลศาสตร์แบบฉบับ
  บทที่ 3 : รากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม II : สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 4 : การแปลงรูปของตัวแทน
  บทที่ 5 : ตัวดำเนินการโมเมนตัมเชิงมุม
  บทที่ 6 : สปิน
  บทที่ 7 : วิธีหาค่าประมาณเบื้องต้น
  บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติเบื้องต้น
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference