รายวิชา PH428(50) ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ (DIGITAL ELECTRONICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่2 ระบบตัวเลข
  บทที่3 รหัส
  บทที่4 เกทและพืชคณิตบูลลีน
  บทที่5 การทำบูลลีนฟังก์ชันให้ง่ายขึ้น
  บทที่6 วงจรตรรกประสม
  บทที่7 วงจรมัลติไวเบรเตอร์
  บทที่8 วงจรนับ
  บทที่9 รีจิสเตอร์
  บทที่10 วงจรเบ็ดเสร็จแบบดิจิตอล
  บทที่11 บทนำเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่2 ระบบตัวเลข
  บทที่3 รหัส
  บทที่4 เกทและพืชคณิตบูลลีน
  บทที่5 การทำบูลลีนฟังก์ชันให้ง่ายขึ้น
  บทที่6 วงจรตรรกประสม
  บทที่7 วงจรมัลติไวเบรเตอร์
  บทที่8 วงจรนับ
  บทที่9 รีจิสเตอร์
  บทที่10 วงจรเบ็ดเสร็จแบบดิจิตอล
  บทที่11 บทนำเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์
  บรรณานุกรม