รายวิชา PH111 ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย1 (General Physics1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ตำรา : explanation
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 :จลนศาสตร์
  บทที่3 : แรง สภาพสมดุล และการเคลื่อนที่
  บทที่4 : งาน และพลังงาน
  บทที่5 : ระบบอนุภาค และโมเมนตัมเชิงเส้น
  บทที่6 : การหมุนการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งและแบบวงโคจร
  บทที่7 :ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
  บทที่8 : กลศาสตร์ของของไหล
  บทที่9 :ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
  บทที่10 : คลื่นกล และคลื่นเสียง
  บทที่11 :ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ
  ประเมินผลหลังเรียน : Post test
  เฉลยประเมินผลหลังเรียน : Answer
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ดัชนี : Index
  ปก
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ตำรา : explanation
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 :จลนศาสตร์
  บทที่3 : แรง สภาพสมดุล และการเคลื่อนที่
  บทที่4 : งาน และพลังงาน
  บทที่5 : ระบบอนุภาค และโมเมนตัมเชิงเส้น
  บทที่6 : การหมุนการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งและแบบวงโคจร
  บทที่7 :ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
  บทที่8 : กลศาสตร์ของของไหล
  บทที่9 :ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
  บทที่10 : คลื่นกล และคลื่นเสียง
  บทที่11 :ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ
  ประเมินผลหลังเรียน : Post test
  เฉลยประเมินผลหลังเรียน : Answer
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ดัชนี : Index