รายวิชา PH426 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (Reactor Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ภาคตัดขวางทางนิวเคลียร์
  บทที่ 2 :นิวตรอนฟลักซ์
  บทที่ 3 :การลดพลังงานของนิวตรอน
  บทที่ 4 : ทฤษฎีการแพร่
  บทที่ 5 : สมการการแพร่
  บทที่ 6 : กระบวนการแบ่งแยกตัว
  บทที่ 7 : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  บทที่ 8 : ทฤษฏีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ภาคตัดขวางทางนิวเคลียร์
  บทที่ 2 :นิวตรอนฟลักซ์
  บทที่ 3 :การลดพลังงานของนิวตรอน
  บทที่ 4 : ทฤษฎีการแพร่
  บทที่ 5 : สมการการแพร่
  บทที่ 6 : กระบวนการแบ่งแยกตัว
  บทที่ 7 : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  บทที่ 8 : ทฤษฏีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference