รายวิชา PH218(41) ฟิสิกส์สถิติและความร้อน (Statistical and Thermal Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ระบบอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 1
  บทที่3 : การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่4 : กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2 และข้อที่ 3
  บทที่5 : รวมกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่1 และข้อที่ 2
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
  บทที่7 : สถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  บทที่8 : การประยุกต์สถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  ภาคผนวก จ : Supplement
  ภาคผนวก ฉ : Supplement
  ภาคผนวก ช : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ระบบอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 1
  บทที่3 : การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่4 : กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2 และข้อที่ 3
  บทที่5 : รวมกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่1 และข้อที่ 2
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
  บทที่7 : สถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  บทที่8 : การประยุกต์สถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  ภาคผนวก จ : Supplement
  ภาคผนวก ฉ : Supplement
  ภาคผนวก ช : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference