รายวิชา PH274 มาตรวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Elementary Metrology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายของมาตรวิทยาและความสำคัญ
  บทที่ 2 : การวัดปริมาณตามหลักมาตรวิทยา
  บทที่ 3 : การวัดมวลและความหนาแน่น
  บทที่ 4 : การวัดความยาว
  บทที่ 4(2) : การวัดความยาว
  บทที่ 5 : การวัดอุณหภูมิ
  บทที่ 6 : การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  บทที่ 7 : การวัดเวลาและความถี่
  บทที่ 8 : การวัดปริมาณทางแสง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายของมาตรวิทยาและความสำคัญ
  บทที่ 2 : การวัดปริมาณตามหลักมาตรวิทยา
  บทที่ 3 : การวัดมวลและความหนาแน่น
  บทที่ 4 : การวัดความยาว
  บทที่ 4(2) : การวัดความยาว
  บทที่ 5 : การวัดอุณหภูมิ
  บทที่ 6 : การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  บทที่ 7 : การวัดเวลาและความถี่
  บทที่ 8 : การวัดปริมาณทางแสง
  บรรณานุกรม : Reference