รายวิชา PH312 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
  บทที่2 : ธรรมชาติเชิงอนุภาคของคลื่น
  บทที่3 : ธรรมชาติเชิงคลื่นของอนุภาค
  บทที่4 :โครงสร้างของอะตอม
  บทที่5 :ทฤษฎีของบอห์รและซอมเมอร์เฟลด์ของอะตอมไฮโดรเจน
  บทที่6 :กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
  บทที่7 :ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมโฮโดรเจน
  บทที่8 :โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอมที่มีอิเลกตรอนหลายตัว
  บทที่9 : โครงสร้างและสเปกตรัมของโมเลกุล
  บทที่10 : ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
  บทที่11 : ฟิสิกส์ของนิวเคลียสเบื้องต้น
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
  บทที่2 : ธรรมชาติเชิงอนุภาคของคลื่น
  บทที่3 : ธรรมชาติเชิงคลื่นของอนุภาค
  บทที่4 :โครงสร้างของอะตอม
  บทที่5 :ทฤษฎีของบอห์รและซอมเมอร์เฟลด์ของอะตอมไฮโดรเจน
  บทที่6 :กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
  บทที่7 :ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมโฮโดรเจน
  บทที่8 :โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอมที่มีอิเลกตรอนหลายตัว
  บทที่9 : โครงสร้างและสเปกตรัมของโมเลกุล
  บทที่10 : ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
  บทที่11 : ฟิสิกส์ของนิวเคลียสเบื้องต้น
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference