รายวิชา PH428 อิเล็คทรอนิกส์4(หลักวิศกรรมวิทยุ) (Electronics4(Principle of Radio Engineering)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 :วิวัฒนาการของดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่2 : ระบบตัวเลย
  บทที่3 :รหัส
  บทที่4 : เกทและพีชคณิตบูลลีน
  บทที่5 : การทำบูลลีนฟังก์ชันให้ง่ายขึ้น
  บทที่6 :วงจรตรรกประสม
  บทที่7 : วงจรมัลติไวเบรเตอร์
  บทที่8 : วรจรนับ
  บทที่9 : รีจิสเตอร์
  บทที่10 :วงจรเบ็ดเสร็จแบบดิจิตอล
  บทที่11 : บทนำเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 :วิวัฒนาการของดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่2 : ระบบตัวเลย
  บทที่3 :รหัส
  บทที่4 : เกทและพีชคณิตบูลลีน
  บทที่5 : การทำบูลลีนฟังก์ชันให้ง่ายขึ้น
  บทที่6 :วงจรตรรกประสม
  บทที่7 : วงจรมัลติไวเบรเตอร์
  บทที่8 : วรจรนับ
  บทที่9 : รีจิสเตอร์
  บทที่10 :วงจรเบ็ดเสร็จแบบดิจิตอล
  บทที่11 : บทนำเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์
  บรรณานุกรม : Reference