รายวิชา PH615(51) ฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Computational Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  บทที่2 รากของสมการ
  บทที่3 การแก้สมการ
  บทที่4 ระบบสมการ
  บทที่5 การสร้างเมทริกซ์ LU และอินเวิร์สของเมทริกซ์
  บทที่6 เมทริกซ์พิเศษและการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
  บทที่7 การหาค่ามากที่สุด
  บทที่8 การปรับเส้น และการประมาณค่า
  บทที่9 การอินทีเกรท
  บทที่10 อนุพันธ์และสมการดิฟเฟอเรนเซีลย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  บทที่2 รากของสมการ
  บทที่3 การแก้สมการ
  บทที่4 ระบบสมการ
  บทที่5 การสร้างเมทริกซ์ LU และอินเวิร์สของเมทริกซ์
  บทที่6 เมทริกซ์พิเศษและการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
  บทที่7 การหาค่ามากที่สุด
  บทที่8 การปรับเส้น และการประมาณค่า
  บทที่9 การอินทีเกรท
  บทที่10 อนุพันธ์และสมการดิฟเฟอเรนเซีลย
  บรรณานุกรม