รายวิชา PH111(51) ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1 (general phqsics 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 จลนศาสตร์
  บทที่3 แรงสมดุล และการเคลื่อนที่
  บทที่4 งานและพลังงาน
  บทที่5 ระบบอนุภาพและโมเมนตัมเชิงเว้น
  บทที่6 การหมุน การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งและแบบวงโคจร
  บทที่7 ความยืดหยุ่นและการเคร่อนที่แบบออสซิลเลต
  บทที่8 กลศาสตร์ของของไหล
  บทที่9 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
  บทที่10 คลื่นกลและคลื่นเสียง
  ภาคผนวก
  เฉลยและแนวตอบการประเมินผลหลังเรียน
  คำนำ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 จลนศาสตร์
  บทที่3 แรงสมดุล และการเคลื่อนที่
  บทที่4 งานและพลังงาน
  บทที่5 ระบบอนุภาพและโมเมนตัมเชิงเว้น
  บทที่6 การหมุน การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งและแบบวงโคจร
  บทที่7 ความยืดหยุ่นและการเคร่อนที่แบบออสซิลเลต
  บทที่8 กลศาสตร์ของของไหล
  บทที่9 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
  บทที่10 คลื่นกลและคลื่นเสียง
  ภาคผนวก
  เฉลยและแนวตอบการประเมินผลหลังเรียน
  สารบัญ
  ปก
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา