รายวิชา PH457 การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออเรสเซนส์เอ็กซ์ (X-Ray Flurescence Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออร์เรสเซนส์เอ็กซ์
  บทที่ 2 : อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ฟลูออร์เรสเซนส์เอ็กซ์
  บทที่ 3 : เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการกระจายพลังงานเอ็กซ์เรย์
  บทที่ 4 : การใช้อนุภาคกระตุ้นให้เปล่งรังสีเอ็กซ์ (PIXE)
  บทที่ 5 : การจัดเตรียมการทดลอง PIXE
  บทที่ 6 : พารามีเตอร์สำคัญในการทดลอง
  บทที่ 7 : ธาตุเธรสทางการแพทย์
  บทที่ 8 : การประยุกต์ใช้ PIXE
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออร์เรสเซนส์เอ็กซ์
  บทที่ 2 : อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ฟลูออร์เรสเซนส์เอ็กซ์
  บทที่ 3 : เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการกระจายพลังงานเอ็กซ์เรย์
  บทที่ 4 : การใช้อนุภาคกระตุ้นให้เปล่งรังสีเอ็กซ์ (PIXE)
  บทที่ 5 : การจัดเตรียมการทดลอง PIXE
  บทที่ 6 : พารามีเตอร์สำคัญในการทดลอง
  บทที่ 7 : ธาตุเธรสทางการแพทย์
  บทที่ 8 : การประยุกต์ใช้ PIXE
  บรรณานุกรม : Reference