รายวิชา PH661(51) ทฤษฏีควอนตัม 1 (quantum Theory 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 แนวคิดเบื้อต้นของกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่2 สมการเชเรอดิงเงอร์
  บทที่3 ไอเกนฟังก์ชันพลังงาน
  บทที่4 อนุภาคภายในกล่อง
  บทที่5 ไอเกนฟังก์ชันในปริภูมิโมเมนตัม
  บทที่6 การเคลื่อนที่ของกลุ่มคลื่นอิสระใน 1 มิติ
  บทที่7 การกวัดแกว่งฮาร์มอนิก
  บทที่8 ศักย์สมมาตรทางทรงกลมสามมิติ
  บทที่9 อนึภาคภายใต้ศักย์รูปสี่เหลี่ยมใน 3 มิติ
  บทที่10 อะตอมไฮโดรเจน
  บทที่11 ค่าไอแกนที่ต่อเนื่อง : ทฤษฎีการชนกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 แนวคิดเบื้อต้นของกลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่2 สมการเชเรอดิงเงอร์
  บทที่3 ไอเกนฟังก์ชันพลังงาน
  บทที่4 อนุภาคภายในกล่อง
  บทที่5 ไอเกนฟังก์ชันในปริภูมิโมเมนตัม
  บทที่6 การเคลื่อนที่ของกลุ่มคลื่นอิสระใน 1 มิติ
  บทที่7 การกวัดแกว่งฮาร์มอนิก
  บทที่8 ศักย์สมมาตรทางทรงกลมสามมิติ
  บทที่9 อนึภาคภายใต้ศักย์รูปสี่เหลี่ยมใน 3 มิติ
  บทที่10 อะตอมไฮโดรเจน
  บทที่11 ค่าไอแกนที่ต่อเนื่อง : ทฤษฎีการชนกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก