รายวิชา PH ฟิสิกส์พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (IntroIntroductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Editionductory Physics of Nuclear Medicine, 3rd Edition)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้พื้นฐาน
  บทที่2 : นิวไคลด์และขบวนการเกิดกัมมันตภาพรังสี
  บทที่3 : แอคติวิตีย์ รังสี กฎการสลายตัว ครึ่งชีวิต และสถิติทางรังสี
  บทที่4 : การผลิตนิวไคลด์รังสี
  บทที่5 : เภสัชรังสี
  บทที่6 : อันตรกิริยาของรังสีพลังงานสูงกับวัสดุกั้น
  บทที่7 : การคำนวณโดสรังสี
  บทที่8 : การวัดสารรังสีพลังงานสูง
  บทที่9 : การวัดรังสีแบบ อิน-วิโทร
  บทที่10 : การวัดรังสีแบบอิน-วิโว ตอนนที่ 1 หัววัดและเครื่องสแกนเรคทิลิเนียร์ ปัญหาพื้นฐาน
  บทที่11 : การวัดรังสีแบบ อิน-วิโว ตอนนที่ 2 เครื่องแกมมาคาเมรา
  บทที่12 : ลักษณะสมบัติในการทำงานและการควบคุมคุณภาพ.....
  บทที่13 : ความสามารถในการตรวจหาหรือ ความชัดสุดท้ายในภาพ
  บทที่14 : อีมิสชันคอมพิวต์โทโมกราฟฟีย์
  บทที่15 : ผลของรังสีต่อระบบชีวภาพ
  บทที่16 : ความปลอดภัยในการทำงานกับนิวไคลด์รังสี
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ดรรชนี
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้พื้นฐาน
  บทที่2 : นิวไคลด์และขบวนการเกิดกัมมันตภาพรังสี
  บทที่3 : แอคติวิตีย์ รังสี กฎการสลายตัว ครึ่งชีวิต และสถิติทางรังสี
  บทที่4 : การผลิตนิวไคลด์รังสี
  บทที่5 : เภสัชรังสี
  บทที่6 : อันตรกิริยาของรังสีพลังงานสูงกับวัสดุกั้น
  บทที่7 : การคำนวณโดสรังสี
  บทที่8 : การวัดสารรังสีพลังงานสูง
  บทที่9 : การวัดรังสีแบบ อิน-วิโทร
  บทที่10 : การวัดรังสีแบบอิน-วิโว ตอนนที่ 1 หัววัดและเครื่องสแกนเรคทิลิเนียร์ ปัญหาพื้นฐาน
  บทที่11 : การวัดรังสีแบบ อิน-วิโว ตอนนที่ 2 เครื่องแกมมาคาเมรา
  บทที่12 : ลักษณะสมบัติในการทำงานและการควบคุมคุณภาพ.....
  บทที่13 : ความสามารถในการตรวจหาหรือ ความชัดสุดท้ายในภาพ
  บทที่14 : อีมิสชันคอมพิวต์โทโมกราฟฟีย์
  บทที่15 : ผลของรังสีต่อระบบชีวภาพ
  บทที่16 : ความปลอดภัยในการทำงานกับนิวไคลด์รังสี
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ดรรชนี
  บรรณานุกรม : Reference