รายวิชา PH413 กลศาสตร์ควอนตัม1 (Quantum Mechanics 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ฟังก์ชั่นคลื่น
  บทที่3 : โมเมนตัมเชิงเส้น
  บทที่4 : การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิสระ
  บทที่5 : สมการชเรอดิงเงอร์
  บทที่6 : การประยุกต์ใช้งาน
  บทที่7 :โมเมนตัมเชิงมุม
  บทที่8 : การเคลื่อนที่ใน 3 มิติ
  บทที่9 : ทฤษฎีการรบกวนและทฤษฎีการแปรผัน
  บทที่10 : ทฤษฎีการกระเจิง
  แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ฟังก์ชั่นคลื่น
  บทที่3 : โมเมนตัมเชิงเส้น
  บทที่4 : การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิสระ
  บทที่5 : สมการชเรอดิงเงอร์
  บทที่6 : การประยุกต์ใช้งาน
  บทที่7 :โมเมนตัมเชิงมุม
  บทที่8 : การเคลื่อนที่ใน 3 มิติ
  บทที่9 : ทฤษฎีการรบกวนและทฤษฎีการแปรผัน
  บทที่10 : ทฤษฎีการกระเจิง
  แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference