รายวิชา PH113(L)(47) ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (PHYSICS LABORATORY 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : introduction
  การทดลองที่ 1 : การชั่งอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 2 : การวัดอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 3 : กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
  การทดลองที่ 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  การทดลองที่ 5 : เครื่องกลของแอตวูต
  การทดลองที่ 6 : เวคเตอร์
  การทดลองที่ 7 : โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  การทดลองที่ 8 : การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  การทดลองที่ 9 : กฎของบอยล์
  การทดลองที่ 10 : ความร้อนแฝงของการหลวมเหลวของน้ำเแข็ง
  การทดลองที่ 11 : หลอดเรโซแนนซ์
  การทดลองที่ 12 : ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  การทดลองที่ 13 : ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
  การทดลองที่ 14 : ความหนืด
  การทดลองที่ 15 : โซโนมิเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : introduction
  การทดลองที่ 1 : การชั่งอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 2 : การวัดอย่างละเอียด
  การทดลองที่ 3 : กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
  การทดลองที่ 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  การทดลองที่ 5 : เครื่องกลของแอตวูต
  การทดลองที่ 6 : เวคเตอร์
  การทดลองที่ 7 : โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  การทดลองที่ 8 : การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  การทดลองที่ 9 : กฎของบอยล์
  การทดลองที่ 10 : ความร้อนแฝงของการหลวมเหลวของน้ำเแข็ง
  การทดลองที่ 11 : หลอดเรโซแนนซ์
  การทดลองที่ 12 : ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  การทดลองที่ 13 : ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
  การทดลองที่ 14 : ความหนืด
  การทดลองที่ 15 : โซโนมิเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference