รายวิชา PH314(L) คู่มือประกอบการเรียนฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : หลักการเบื้องต้น
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ
  บทที่3 : พลังงาน
  บทที่4 : กฎของอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 : การเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์สำหรับก๊าซอุดมคติ
  บทที่7 : หลักสถิติในทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่8 : ฟังก์ชันพาร์ทิชัน
  บทที่9 : การอธิบายปรากฏการณ์สำคัญโดยหลักสถิติ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 1
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 2
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 3
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 4
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 5
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 6
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 7
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 8
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 9
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 10
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป (ต่อ)1
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป (ต่อ)2
  ประวัตินักวิทยาศาสตร์สำคัญทางเทอร์โมไดนามิกส์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : หลักการเบื้องต้น
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ
  บทที่3 : พลังงาน
  บทที่4 : กฎของอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 : การเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์สำหรับก๊าซอุดมคติ
  บทที่7 : หลักสถิติในทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่8 : ฟังก์ชันพาร์ทิชัน
  บทที่9 : การอธิบายปรากฏการณ์สำคัญโดยหลักสถิติ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 1
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 2
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 3
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 4
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 5
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 6
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 7
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 8
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 9
  บันทึกคำบรรยายสรุป ครั้งที่ 10
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป (ต่อ)1
  ต้นแบบแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยายสรุป (ต่อ)2
  ประวัตินักวิทยาศาสตร์สำคัญทางเทอร์โมไดนามิกส์