รายวิชา PH325(51) ฟิสิกส์รังสี (RADIOLOGICAL PHYSICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 โครงสร้างของสสาร
  บทที่2 รังสีเอ็กซ์
  บทที่ กัมมันตภาพรังสี
  บทที่4 การกระทำของรังสีต่อวัตถุ
  บทที่5 การวัดรังสี
  บทที่6 ปริมาณและหน่วยรังสี
  บทที่7 พลังงานจากรังสี
  บทที่8 ประโยชน์จากรังสี
  บทที่9 อันตรายจากรังสี
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 โครงสร้างของสสาร
  บทที่2 รังสีเอ็กซ์
  บทที่ กัมมันตภาพรังสี
  บทที่4 การกระทำของรังสีต่อวัตถุ
  บทที่5 การวัดรังสี
  บทที่6 ปริมาณและหน่วยรังสี
  บทที่7 พลังงานจากรังสี
  บทที่8 ประโยชน์จากรังสี
  บทที่9 อันตรายจากรังสี
  ภาคผนวก