รายวิชา PH214(50) คลื่น (WAVES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การออสซิลของระบบอย่างง่าย
  บทที่2 การออสซิลเลตอย่งอืสระของระบบหลายดีกรีออฟฟรีดอม
  บทที่3 การออสซิลเลตด้วยแรงกระทำ
  บทที่4 คลื่นเคลื่อนที่
  บทที่5 การสะท้อน
  บทที่6 Modulation pulee , and wave Packete
  บทที่7 คลื่นในสองหรือสามมิติ
  บทที่8 โปลาโรเซซัน
  บทที่9 การแทรกสอดและการเลี้ยงเบน
  เอกสารอ้างอิง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การออสซิลของระบบอย่างง่าย
  บทที่2 การออสซิลเลตอย่งอืสระของระบบหลายดีกรีออฟฟรีดอม
  บทที่3 การออสซิลเลตด้วยแรงกระทำ
  บทที่4 คลื่นเคลื่อนที่
  บทที่5 การสะท้อน
  บทที่6 Modulation pulee , and wave Packete
  บทที่7 คลื่นในสองหรือสามมิติ
  บทที่8 โปลาโรเซซัน
  บทที่9 การแทรกสอดและการเลี้ยงเบน
  เอกสารอ้างอิง
  บรรณานุกรม