รายวิชา PH218(43) ฟิสาส์สถิติ และความร้อน (Statistical and Thermal Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้พื้นฐานในทงอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : กฎข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่3 : การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่4 : กฎข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 : การรวมกฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์องก๊าซ
  บทที่7 : หลักสถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  บทที่8 : การประยุกต์หลักสถิติของแมกซ์เวล-โบสท์มาน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้พื้นฐานในทงอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : กฎข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่3 : การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่4 : กฎข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 : การรวมกฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่6 : ทฤษฎีจลน์องก๊าซ
  บทที่7 : หลักสถิติของแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน
  บทที่8 : การประยุกต์หลักสถิติของแมกซ์เวล-โบสท์มาน
  บรรณานุกรม : Reference