รายวิชา PH112 ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2 (General Physics2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การโน้มถ่วง
  บทที่ 2 : แรงไฟฟ้า
  บทที่ 3 : แรงแม่เหล็ก
  บทที่ 4 : สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา
  บทที่ 5 : สนามแม่เหล็กซึ่งแปรค่าตามเวลา
  บทที่ 6 : วงจรไฟฟ้า
  แบบฝึกหัด 1
  แบบฝึกหัด 2
  แบบฝึกหัด 3
  แบบฝึกหัด 4 :
  แบบฝึกหัด 5 :
  แบบฝึกหัด 6 :
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การโน้มถ่วง
  บทที่ 2 : แรงไฟฟ้า
  บทที่ 3 : แรงแม่เหล็ก
  บทที่ 4 : สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา
  บทที่ 5 : สนามแม่เหล็กซึ่งแปรค่าตามเวลา
  บทที่ 6 : วงจรไฟฟ้า
  แบบฝึกหัด 1
  แบบฝึกหัด 2
  แบบฝึกหัด 3
  แบบฝึกหัด 4 :
  แบบฝึกหัด 5 :
  แบบฝึกหัด 6 :
  บรรณานุกรม : Reference