รหัสวิชา รายละเอียด
 
  LW101
อ่านกันเถอะ...
หลักกฎหมายมหาชน 2 หน่วย
(Principle of Public Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
  LW101
อ่านกันเถอะ...
หลักกฎหมายมหาชน 2 หน่วย
(Principle of Public Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
  LW101(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักกฏหมายมหาชน 3 หน่วย
(Principles of Public Law)
หลักกฏหมายมหาชน
  LW101(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักกฏหมายมหาชน 3 หน่วย
(Principles of Public Law)
หลักกฏหมายมหาชน
  LW102
อ่านกันเถอะ...
หลักกฎหมายเอกชน 2 หน่วย
(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื้องรัฐสวัสดิการ ที่มีต่อหลักกฎหมายเอกชนอันเป็นผล ให้มีการก่อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้น ของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฎในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 1
  LW102
อ่านกันเถอะ...
หลักกฎหมายเอกชน 2 หน่วย
(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื้องรัฐสวัสดิการ ที่มีต่อหลักกฎหมายเอกชนอันเป็นผล ให้มีการก่อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้น ของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฎในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 1
  LW103
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2 หน่วย
(Thai Legal History and Major Legal System)
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่งสมัยสำคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่าง กฎหมาย ไทยโบราณ บางลักษณะ เช่น ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศและวัวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมาย หลักที่สำคัญของโลก เพื่อทำความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทย ปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ
  LW103
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2 หน่วย
(Thai Legal History and Major Legal System)
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่งสมัยสำคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่าง กฎหมาย ไทยโบราณ บางลักษณะ เช่น ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศและวัวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมาย หลักที่สำคัญของโลก เพื่อทำความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทย ปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ
  LW103(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฏหมายไทยและระบบกฏหมายหลัก 3 หน่วย
(Thai Legal History and Major Legal System)
ประวัติศาสตร์กฏหมายไทยและระบบกฏหมายหลัก
  LW103(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฏหมายไทยและระบบกฏหมายหลัก 3 หน่วย
(Thai Legal History and Major Legal System)
ประวัติศาสตร์กฏหมายไทยและระบบกฏหมายหลัก
  LW104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนด ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
  LW104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนด ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
  LW104(49)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 4 หน่วย
(Introduction to the Science of Law)
-
  LW104(49)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 4 หน่วย
(Introduction to the Science of Law)
-
  LW201(47)
อ่านกันเถอะ...
นิติปรัชญา 2 หน่วย
(Legal Philosophy)
-
  LW201(47)
อ่านกันเถอะ...
นิติปรัชญา 2 หน่วย
(Legal Philosophy)
-
  LW201(49)
อ่านกันเถอะ...
นิติปรัชญา 2 หน่วย
(legal philosophy)
  LW201(49)
อ่านกันเถอะ...
นิติปรัชญา 2 หน่วย
(legal philosophy)
  LW201(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากฎหมายไทย - หน่วย
(Thai Legal Philosophy)
-
  LW201(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากฎหมายไทย - หน่วย
(Thai Legal Philosophy)
-
  LW201(S)50
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากฏหมายไทย 3 หน่วย
(THAI LEGAL PHILOSOPHY)
ศึกษา ปรัชญากฏหมายไทย
  LW201(S)50
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากฏหมายไทย 3 หน่วย
(THAI LEGAL PHILOSOPHY)
ศึกษา ปรัชญากฏหมายไทย
  LW202
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Law and Political Institution)
ศึกษาประวัติความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาล และของรัฐบาล การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย
  LW202
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Law and Political Institution)
ศึกษาประวัติความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาล และของรัฐบาล การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย
  LW202(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Law and Political Institution)
  LW202(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Law and Political Institution)
  LW202(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย
(CONSTITUTIONAL LAW)
ศึกษา ทฤษฎีกฏหมายรัฐธรรมนูญ
  LW202(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย
(CONSTITUTIONAL LAW)
ศึกษา กฏหมานรัฐธรรมนูญ
  LW202(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย
(CONSTITUTIONAL LAW)
ศึกษา กฏหมานรัฐธรรมนูญ
  LW202(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย
(CONSTITUTIONAL LAW)
ศึกษา ทฤษฎีกฏหมายรัฐธรรมนูญ
  LW202(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ - หน่วย
(Constitutional Law)
-
  LW202(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ - หน่วย
(Constitutional Law)
-
  LW203
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Juristic Acts and Contracts)
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทำให้แสดงเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอำพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลา ระยะเวลาอายุความตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจำและเบี้ยปรับ ความระงับ แห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2
  LW203
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Juristic Acts and Contracts)
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทำให้แสดงเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอำพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลา ระยะเวลาอายุความตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจำและเบี้ยปรับ ความระงับ แห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2
  LW203(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code:Juristic Acts and Contracts )
-
  LW203(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code:Juristic Acts and Contracts )
-
  LW203(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commercial code Juristic Acts and Contracts)
ศึกษา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
  LW203(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
(Civil and Commercial code Juristic Acts and Contracts)
ศึกษา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
  LW204
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Property)
ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพย์สิทธิตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
  LW204
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Property)
ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพย์สิทธิตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
  LW204(48)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(Civil and Commercial code (Property))
-
  LW204(48)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(Civil and Commercial code (Property))
-
  LW205
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3 หน่วย
(Civil and commercial code On Obligation)
-
  LW205
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3 หน่วย
(Civil and commercial code On Obligation)
-
  LW205(S)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนึ้ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Coad : Obligations)
ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1
  LW205(S)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนึ้ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Coad : Obligations)
ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1
  LW206
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 1 3 หน่วย
(Criminal Law 2)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
  LW206
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 1 3 หน่วย
(Criminal Law 2)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
  LW206(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอาญา 1 3 หน่วย
(Criminal Law 1)
ศึกษาเรื่องความรับผิดทางอาญา และโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  LW206(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอาญา 1 3 หน่วย
(Criminal Law 1)
ศึกษาเรื่องความรับผิดทางอาญา และโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  LW208(42)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
ศึกษาหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา คือ เรื่องละเมิด โดยทำความเข้าใจเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ความรับผิดของผู้ครอบครองอาคาร ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล ค่าสินไหมทดแทน เพื่อละเมิดนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 และศึกษาถึงหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญาอย่าอื่น คือ เรื่องจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
  LW208(42)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
ศึกษาหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา คือ เรื่องละเมิด โดยทำความเข้าใจเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ความรับผิดของผู้ครอบครองอาคาร ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล ค่าสินไหมทดแทน เพื่อละเมิดนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 และศึกษาถึงหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญาอย่าอื่น คือ เรื่องจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
  LW208(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 3 หน่วย
(Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment)
-
  LW208(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 3 หน่วย
(Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment)
-
  LW208(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ - หน่วย
(Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment)
-
  LW208(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ - หน่วย
(Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment)
-
  LW209
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Sale, Exchange, Gift)
-
  LW209
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 3 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Sale, Exchange, Gift)
-
  LW211(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ - หน่วย
(Civil and commercial Code Loan Deposit Warehouse Compromise Gambling and Betting)
-
  LW211(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ - หน่วย
(Civil and commercial Code Loan Deposit Warehouse Compromise Gambling and Betting)
-
  LW212(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (อธิบายเรียงตามมาตรา) - หน่วย
(CIVIL AND COMMERCIAL CODE INSURANCE (HAND BOOK))
-
  LW212(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (อธิบายเรียงตามมาตรา) - หน่วย
(CIVIL AND COMMERCIAL CODE INSURANCE (HAND BOOK))
-
  LW213
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21
  LW213
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21
  LW213(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)
-
  LW213(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 หน่วย
(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)
-
  LW213(51)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3 หน่วย
(civil and commercial code bills and current account)
ศึกษา ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
  LW213(51)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3 หน่วย
(civil and commercial code bills and current account)
ศึกษา ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
  LW215
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Law 1)
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพย์สิน หลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ให้ ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า จำนำ จำนอง บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน
  LW215
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Law 1)
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพย์สิน หลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ให้ ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า จำนำ จำนอง บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน
  LW215(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Law 1)
-
  LW215(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Law 1)
-
  LW302(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะค้ำประกันจำนองจำนำ 3 หน่วย
(Civil and Commercial code (Suretyship, Mortgage, Pledge)
  LW302(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะค้ำประกันจำนองจำนำ 3 หน่วย
(Civil and Commercial code (Suretyship, Mortgage, Pledge)
  LW304(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code : Family )
-
  LW304(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code : Family )
-
  LW304(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3 หน่วย
(civil and commercial code FAMILY)
ศึกษา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
  LW304(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3 หน่วย
(civil and commercial code FAMILY)
ศึกษา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
  LW304(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Family))
-
  LW304(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Family))
-
  LW306
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 หน่วย
(CIVIL PROCEDURE CODE I)
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 ถึงมาตรา 83 อัฏฐ และมาตรา 131 ถึงมาตรา 222
  LW306
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 หน่วย
(CIVIL PROCEDURE CODE I)
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 ถึงมาตรา 83 อัฏฐ และมาตรา 131 ถึงมาตรา 222
  LW307
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 หน่วย
(Civil Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่ง (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการ ชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4
  LW307
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 หน่วย
(Civil Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่ง (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการ ชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4
  LW309
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 หน่วย
(Criminal Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
  LW309
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 หน่วย
(Criminal Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
  LW310
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 2 หน่วย
(Civil and Commercial Code Partnerships and Companies)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ หุ้นส่วน บริษัทและสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ 23
  LW310
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 2 หน่วย
(Civil and Commercial Code Partnerships and Companies)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ หุ้นส่วน บริษัทและสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ 23
  LW310(48)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code)
-
  LW310(48)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code)
-
  LW311
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code : Succession)
ศึกษากฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
  LW311
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code : Succession)
ศึกษากฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
  LW312(48)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายปกครอง - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LW312(48)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายปกครอง - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LW313
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายล้มละลาย 2 หน่วย
(Bankruptcy Law)
ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายล้มละลาย รวมทั้งให้ทราบกระบวนการดำเนินคดีล้มละลาย
  LW313
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายล้มละลาย 2 หน่วย
(Bankruptcy Law)
ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายล้มละลาย รวมทั้งให้ทราบกระบวนการดำเนินคดีล้มละลาย
  LW313(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายล้มละลาย 3 หน่วย
(BANKRUPTCY LAW)
ศึกษา กฏหมายล้มละลาย วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาลล้มละลาย
  LW313(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายล้มละลาย 3 หน่วย
(BANKRUPTCY LAW)
ศึกษา กฏหมายล้มละลาย วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาลล้มละลาย
  LW314
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วย
(Law of Evidence)
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน และหน้าที่นำสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
  LW314
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วย
(Law of Evidence)
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน และหน้าที่นำสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
  LW314(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วย
(Law of Evidence)
-
  LW314(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วย
(Law of Evidence)
-
  LW314(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายลักษณะพยาน 3 หน่วย
(LAW OF EVIDENCE)
ศึกษา กฏหมายลักษณะพยาน
  LW314(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายลักษณะพยาน 3 หน่วย
(LAW OF EVIDENCE)
ศึกษา กฏหมายลักษณะพยาน
  LW317
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 2 3 หน่วย
(Business Law 2)
ศึกษากฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ตั้งแต่ก่อตั้ง การจดทะเบียนการขออนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ การดำเนินการ การเลิกกิจการของสถาบันธุรกิจที่ดำเนินงานโดยเอกชนคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ รัฐวิสากิจ สมาคม หอการค้า พ.ร.บ. การบัญชี พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ กฎมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ
  LW317
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายธุรกิจ 2 3 หน่วย
(Business Law 2)
ศึกษากฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ตั้งแต่ก่อตั้ง การจดทะเบียนการขออนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ การดำเนินการ การเลิกกิจการของสถาบันธุรกิจที่ดำเนินงานโดยเอกชนคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ รัฐวิสากิจ สมาคม หอการค้า พ.ร.บ. การบัญชี พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ กฎมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ
  LW401
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 หน่วย
(Labour and Social Security Law)
ศึกษากำเนิดและหลักสำคัญของกฎมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายประกันสังคม
  LW401
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 หน่วย
(Labour and Social Security Law)
ศึกษากำเนิดและหลักสำคัญของกฎมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายประกันสังคม
  LW401(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 หน่วย
(Labour and Social Security Law)
-
  LW401(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 หน่วย
(Labour and Social Security Law)
-
  LW401(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแรงงาน 3 หน่วย
(LABOUR LAW)
ศึกษา กฏหมายแรงงาน
  LW401(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแรงงาน 3 หน่วย
(LABOUR LAW)
ศึกษา กฏหมายแรงงาน
  LW402
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายที่ดิน 3 หน่วย
(Land Law)
ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
  LW402
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายที่ดิน 3 หน่วย
(Land Law)
ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
  LW402(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายที่ดิน 3 หน่วย
(LAND LAW)
ศึกษา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการทดทพเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
  LW402(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายที่ดิน 3 หน่วย
(LAND LAW)
ศึกษา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการทดทพเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
  LW403
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(Public International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตันของกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม ความเป็นกลาง
  LW403
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(Public International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตันของกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม ความเป็นกลาง
  LW403(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(Public International Law)
-
  LW403(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(Public International Law)
-
  LW403(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(PUBLIC INTERNATIONAL LAW)
ศึกษา กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  LW403(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วย
(PUBLIC INTERNATIONAL LAW)
ศึกษา กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  LW404
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 3 หน่วย
(Financial Institution Law)
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐสาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐอันได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ
  LW404
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 3 หน่วย
(Financial Institution Law)
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐสาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐอันได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ
  LW404(49)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 3 หน่วย
(Public Financial Institution Law)
-
  LW404(49)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 3 หน่วย
(Public Financial Institution Law)
-
  LW405
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 หน่วย
(Private International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจำแนกบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การจำแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย อำนาจหน้าที่และอำนาจศาล อำนาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศปราบอาชญากรรม การส่งผู้รายข้ามแดน ผลของคำพิพากษาทางอาญาทางต่างประเทศ
  LW405
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 หน่วย
(Private International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจำแนกบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การจำแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย อำนาจหน้าที่และอำนาจศาล อำนาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศปราบอาชญากรรม การส่งผู้รายข้ามแดน ผลของคำพิพากษาทางอาญาทางต่างประเทศ
  LW405(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 หน่วย
(private and criminal international alw)
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
  LW405(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 หน่วย
(private and criminal international alw)
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
  LW407
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Political Economics for Lawyers)
ศึกษาความรู้อันเป็นจริงรากฐานในทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจแนวความคิดของสำนักต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจของไทย รากฐานความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  LW407
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Political Economics for Lawyers)
ศึกษาความรู้อันเป็นจริงรากฐานในทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจแนวความคิดของสำนักต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจของไทย รากฐานความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  LW408
อ่านกันเถอะ...
สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Political Sociology)
ศึกษาความเป็นจริงทางการเมืองโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสำนักต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับสภาพของอำนาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม ประเทศกำลังพัฒนาและใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
  LW408
อ่านกันเถอะ...
สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Political Sociology)
ศึกษาความเป็นจริงทางการเมืองโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสำนักต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับสภาพของอำนาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม ประเทศกำลังพัฒนาและใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
  LW409(47031)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายทหาร 3 หน่วย
(MILITARY LAW)
-
  LW409(47031)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายทหาร 3 หน่วย
(MILITARY LAW)
-
  LW411
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Administrative Law)
ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศที่สำคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมายปกครองไทย
  LW411
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Administrative Law)
ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศที่สำคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมายปกครองไทย
  LW412(48022)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง 3 หน่วย
(LAW ON POLITICAL PARTIES)
-
  LW412(48022)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง 3 หน่วย
(LAW ON POLITICAL PARTIES)
-
  LW417(47015)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 หน่วย
(Law On Administration of State Affairs)
-
  LW417(47015)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 หน่วย
(Law On Administration of State Affairs)
-
  LW417(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - หน่วย
(Law on Administration of State Affairs)
-
  LW417(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - หน่วย
(Law on Administration of State Affairs)
-
  LW420
อ่านกันเถอะ...
สถาบันกฎหมายอเมริกัน 3 หน่วย
(American Legal Institution)
ศึกษาสถาบันต่าง ๆ ในระบบกฎหมายอเมริกัน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย อำนาจตุลาการ ศาลและระบบการพิจารณาโดยลูกขุน รวมทั้งผลกระทบของระบบสหพันธ์ที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ดังกล่าว
  LW420
อ่านกันเถอะ...
สถาบันกฎหมายอเมริกัน 3 หน่วย
(American Legal Institution)
ศึกษาสถาบันต่าง ๆ ในระบบกฎหมายอเมริกัน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย อำนาจตุลาการ ศาลและระบบการพิจารณาโดยลูกขุน รวมทั้งผลกระทบของระบบสหพันธ์ที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ดังกล่าว
  LW421
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐสภา 3 หน่วย
(Parliamentary Law)
ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของต่างประเทศ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา อาทิอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุม ฝ่ายบริหาร อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ของประธานสภาคณะกรรมาธิการรัฐสภา และตุลาการรัฐธรรมนูญ
  LW421
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายรัฐสภา 3 หน่วย
(Parliamentary Law)
ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของต่างประเทศ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา อาทิอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุม ฝ่ายบริหาร อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ของประธานสภาคณะกรรมาธิการรัฐสภา และตุลาการรัฐธรรมนูญ
  LW423(47027)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRATICE)
-
  LW423(47027)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRATICE)
-
  LW423(49)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
-
  LW423(49)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
-
  LW423(51
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
ศึกษาพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ การเตรียมคดี การเตรียมคดีแพ่ง
  LW423(51
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
ศึกษาพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ การเตรียมคดี การเตรียมคดีแพ่ง
  LW425(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วย
(INTELLECTUAL PROPERTY COPYRIGHT )
-
  LW425(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วย
(INTELLECTUAL PROPERTY COPYRIGHT )
-
  LW425(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากฏหมายลิขสิทธิ์ 3 หน่วย
(Intellectual Property Copyright)
ศึกษา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากฏหมายลิขสิทธิ์
  LW425(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากฏหมายลิขสิทธิ์ 3 หน่วย
(Intellectual Property Copyright)
ศึกษา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากฏหมายลิขสิทธิ์
  LW429
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Law)
ศึกษาหลักสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
  LW429
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Law)
ศึกษาหลักสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
  LW433
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายทะเล (กฎหมายพาณิชย์นาวี) 3 หน่วย
(Maritime Law)
ศึกษากฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศ การใช้หลักการกฎหมายขัดกัน และการใช้หลักการกฎหมายบังคับกับสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ กัปตัน ผู้ว่าจ้าง ลูกเรือ การประกันภัยทางสังคม
  LW433
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายทะเล (กฎหมายพาณิชย์นาวี) 3 หน่วย
(Maritime Law)
ศึกษากฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศ การใช้หลักการกฎหมายขัดกัน และการใช้หลักการกฎหมายบังคับกับสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ กัปตัน ผู้ว่าจ้าง ลูกเรือ การประกันภัยทางสังคม
  LW437(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำของเด็กและเยางชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 3 หน่วย
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำของเด็กและเยางชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  LW437(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำของเด็กและเยางชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 3 หน่วย
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำของเด็กและเยางชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  LW437(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว - หน่วย
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
-
  LW437(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว - หน่วย
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
-
  LW437(S)(48086)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3 หน่วย
(LAW ON JUVENILE DELINQUENCY AND PROCEDURE OF THE JUVENILE AND FAMIRY COURT)
-
  LW437(S)(48086)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3 หน่วย
(LAW ON JUVENILE DELINQUENCY AND PROCEDURE OF THE JUVENILE AND FAMIRY COURT)
-
  LW438
อ่านกันเถอะ...
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Legal Profession)
ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขา ต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมาย
  LW438
อ่านกันเถอะ...
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3 หน่วย
(Legal Profession)
ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขา ต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมาย
  LW438(51)
อ่านกันเถอะ...
หลักวิชาชีพนักกฏหมาย 3 หน่วย
(LEGAL PROFESSION)
ศึกษา หลักวิชาชีพกฏหมาย
  LW438(51)
อ่านกันเถอะ...
หลักวิชาชีพนักกฏหมาย 3 หน่วย
(LEGAL PROFESSION)
ศึกษา หลักวิชาชีพกฏหมาย
  LW440(48113)
อ่านกันเถอะ...
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 หน่วย
(CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)
-
  LW440(48113)
อ่านกันเถอะ...
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 หน่วย
(CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)
-
  LW441
อ่านกันเถอะ...
นิติเวชวิทยา 3 หน่วย
(Forensic Medicine)
ศึกษาประวัติและความมุ่งหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคล หลักวินิจฉัยการตาย เกตุตาย ยาพิษ การตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชวิทยา ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร
  LW441
อ่านกันเถอะ...
นิติเวชวิทยา 3 หน่วย
(Forensic Medicine)
ศึกษาประวัติและความมุ่งหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคล หลักวินิจฉัยการตาย เกตุตาย ยาพิษ การตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชวิทยา ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร
  LW441(48)
อ่านกันเถอะ...
นิติเวชศาสตร์ 3 หน่วย
(RORENSIC MEDICING)
  LW441(48)
อ่านกันเถอะ...
นิติเวชศาสตร์ 3 หน่วย
(RORENSIC MEDICING)
  LW443(48)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและการสอบสวน 3 หน่วย
(criminal process)
  LW443(48)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและการสอบสวน 3 หน่วย
(criminal process)
  LW443(49)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและสอบสวน 3 หน่วย
( Criminal Process)
  LW443(49)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและสอบสวน 3 หน่วย
( Criminal Process)
  LW443(50)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและสวบสวน 3 หน่วย
(CRIMINAL PROCESS)
ศึกษา การสืบสวนและสวบสวน
  LW443(50)
อ่านกันเถอะ...
การสืบสวนและสวบสวน 3 หน่วย
(CRIMINAL PROCESS)
ศึกษา การสืบสวนและสวบสวน
  LW446
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(Humen Rights)
ศึกษาประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและที่เป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนของเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม
  LW446
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(Humen Rights)
ศึกษาประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและที่เป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนของเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม
  LW446(47312)
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(Human Right)
-
  LW446(47312)
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(Human Right)
-
  LW446(51)
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(HUMAN RIGHTS)
ศึกษา สิทธิมนุษยชน
  LW446(51)
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(HUMAN RIGHTS)
ศึกษา สิทธิมนุษยชน
  LW447
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(LAW ON INTERNATIONNAL ORGANIZATION)
-
  LW447
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(LAW ON INTERNATIONNAL ORGANIZATION)
-
  LW447(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(Law on International Organization)
-
  LW447(47)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(Law on International Organization)
-
  LW450
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอากาศ 3 หน่วย
(Air Law)
ศึกษาที่มาของกฎหมายอากาศ โครงสร้างขององค์กรบริหารการบิน การจราจรทางอากาศ สถานภาพของอากาศยาน สนามบิน และเครื่องช่วยเดินอากาศ ผู้ประจำหน้าที่อากาศยานอุบัติเหตุอันเกิดแก่อากาศยานและการสอบสวน การขนส่งทางอากาศ ความรับผิดต่อความเสียหายอันก่อให้เกิดขึ้นโดยอากาศยาน แก่บุคคลที่สามบนพื้นผิว
  LW450
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอากาศ 3 หน่วย
(Air Law)
ศึกษาที่มาของกฎหมายอากาศ โครงสร้างขององค์กรบริหารการบิน การจราจรทางอากาศ สถานภาพของอากาศยาน สนามบิน และเครื่องช่วยเดินอากาศ ผู้ประจำหน้าที่อากาศยานอุบัติเหตุอันเกิดแก่อากาศยานและการสอบสวน การขนส่งทางอากาศ ความรับผิดต่อความเสียหายอันก่อให้เกิดขึ้นโดยอากาศยาน แก่บุคคลที่สามบนพื้นผิว
  LW451
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3 หน่วย
(International Law of the Sea)
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ตั้งแต่ระยะระหว่างศตวรรษที่ 16 - ศตวรรษที่ 17 จนถึงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเสรีภาพทางทะเลและหลักการแบ่ง ทะเลในสมัยอดีต ศึกษาถึงลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงการประชุมระหว่างประเทศกรุงเจนีวา ตลอดจน วิเคราะห์ถึงฐานะทางกฎหมายของเขตน่านน้ำ ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 และคำพิพากษาของศาลโลกในคดีสำคัญ ๆ ศึกษาถึงมาตรการในการควบคุม การขุดเจาะน้ำมันในทะเลและลักษณะกฎหมายป้องกันสภาพแวดล้อม เป็นพิษในทะเลจากน้ำมัน และกฎหมายการประมงของบางประเทศ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล และลักษณะการแบ่งเขต น่านน้ำในสมัยปัจจุบันจากการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลครั้งที่ 3
  LW451
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3 หน่วย
(International Law of the Sea)
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ตั้งแต่ระยะระหว่างศตวรรษที่ 16 - ศตวรรษที่ 17 จนถึงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเสรีภาพทางทะเลและหลักการแบ่ง ทะเลในสมัยอดีต ศึกษาถึงลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงการประชุมระหว่างประเทศกรุงเจนีวา ตลอดจน วิเคราะห์ถึงฐานะทางกฎหมายของเขตน่านน้ำ ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 และคำพิพากษาของศาลโลกในคดีสำคัญ ๆ ศึกษาถึงมาตรการในการควบคุม การขุดเจาะน้ำมันในทะเลและลักษณะกฎหมายป้องกันสภาพแวดล้อม เป็นพิษในทะเลจากน้ำมัน และกฎหมายการประมงของบางประเทศ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล และลักษณะการแบ่งเขต น่านน้ำในสมัยปัจจุบันจากการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลครั้งที่ 3
  LW451(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3 หน่วย
(The Internationnal Law of the Sea)
-
  LW451(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3 หน่วย
(The Internationnal Law of the Sea)
-
  LW451(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล - หน่วย
(The International Law of the Sea)
-
  LW451(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล - หน่วย
(The International Law of the Sea)
-
  LW454(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายของแองโกลออเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO ANGLOAMERICAN LAW))
-
  LW454(48)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายของแองโกลออเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO ANGLOAMERICAN LAW))
-
  LW454(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Anglo-American Law)
ศึกษา เปรียบเทียบกับกฏหมายว่าด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ของกฏหมายไทย
  LW454(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Anglo-American Law)
ศึกษา เปรียบเทียบกับกฏหมายว่าด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ของกฏหมายไทย
  LW455(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอิสลาม 3 หน่วย
(ISLAMIC LAW )
กฏหมายอิสลาม
  LW455(50)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอิสลาม 3 หน่วย
(ISLAMIC LAW )
กฏหมายอิสลาม
  LW461(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 - หน่วย
(Eighteenth Century English Literature)
-
  LW461(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 - หน่วย
(Eighteenth Century English Literature)
-
  LW461(H)50
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเอมืดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials)
กฏหมายวิธีปฏบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเอมืดของเจ้าหน้าที่
  LW461(H)50
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเอมืดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials)
กฏหมายวิธีปฏบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเอมืดของเจ้าหน้าที่