รายวิชา LW204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ (Civil and Commerical Code : Property)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน
  บทที่2 : ประเภทของทรัพย์
  บทที่3 : ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล
  บทที่4 : บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ
  บทที่5 : การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่6 : การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน
  บทที่7 : การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่8 : การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  บทที่9 : ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่10 : การได้ซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่10 : การได้ซึ่งกรรมสิทธิ์...(ต่อ)
  บทที่11 : แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่12 : กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่13 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์
  บทที่13 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์...(ต่อ)
  บทที่14 : การจำยอม
  บทที่15 : สิทธิอาศัย
  บทที่16 : สิทธิเหนือพื้นดิน
  บทที่17 : สิทธิเก็บกิน
  บทที่18 : ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน
  บทที่2 : ประเภทของทรัพย์
  บทที่3 : ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล
  บทที่4 : บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ
  บทที่5 : การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่6 : การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน
  บทที่7 : การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่8 : การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  บทที่9 : ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่10 : การได้ซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่10 : การได้ซึ่งกรรมสิทธิ์...(ต่อ)
  บทที่11 : แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่12 : กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่13 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์
  บทที่13 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์...(ต่อ)
  บทที่14 : การจำยอม
  บทที่15 : สิทธิอาศัย
  บทที่16 : สิทธิเหนือพื้นดิน
  บทที่17 : สิทธิเก็บกิน
  บทที่18 : ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์
  บรรณานุกรม : Reference