รายวิชา LW404(49) กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ (Public Financial Institution Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  ภาค1 : การคลังของรัฐบาล
  ภาค2 : งบประมาณ
  ภาค3 : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
  ภาค4 : พระราชบัญญัติเงินคงคลัง
  ภาค5 : หนี้รัฐ / หนี้สาธารณะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  ภาค1 : การคลังของรัฐบาล
  ภาค2 : งบประมาณ
  ภาค3 : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
  ภาค4 : พระราชบัญญัติเงินคงคลัง
  ภาค5 : หนี้รัฐ / หนี้สาธารณะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม