รายวิชา LW213 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน...(ต่อ1)
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน...(ต่อ2)
  หมวด 3 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  หมวด 4 : เช็ค
  หมวด 5 : อายุความ
  หมวด 6 : ตั๋วเงินปลอม,ตั๋วเงินแก้ไข,ตั๋วถูกลัก
  หมวด 7 : บัญชีเดินสะพัด
  ภาคผนวก : สรุปย่อเนื้อหาเรียงมาตรา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน...(ต่อ1)
  หมวด 2 : ตั๋วแลกเงิน...(ต่อ2)
  หมวด 3 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  หมวด 4 : เช็ค
  หมวด 5 : อายุความ
  หมวด 6 : ตั๋วเงินปลอม,ตั๋วเงินแก้ไข,ตั๋วถูกลัก
  หมวด 7 : บัญชีเดินสะพัด
  ภาคผนวก : สรุปย่อเนื้อหาเรียงมาตรา
  บรรณานุกรม