รายวิชา LW203(51) กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (Civil and Commercial code Juristic Acts and Contracts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยนิติกรรม
  บทที่2 การแสดงเจตนา
  บทที่3 ความหมายของนิติกรรม
  บทที่4 นิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์
  บทที่5 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
  บทที่6 ระยะเวลา
  บทที่7 อายุความ
  ลักษณะ 2 สัญญา
  คำมั่นว่าจะให้รางวัล
  การตีความสัญญา
  ลักษณะของสัญญาและผลแห่งสัญญา
  มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
  การเลิกสัญญา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยนิติกรรม
  บทที่2 การแสดงเจตนา
  บทที่3 ความหมายของนิติกรรม
  บทที่4 นิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์
  บทที่5 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
  บทที่6 ระยะเวลา
  บทที่7 อายุความ
  ลักษณะ 2 สัญญา
  คำมั่นว่าจะให้รางวัล
  การตีความสัญญา
  ลักษณะของสัญญาและผลแห่งสัญญา
  มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
  การเลิกสัญญา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก