รายวิชา LW441(48) นิติเวชศาสตร์ (forensic medicine)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์
  บทที่2การศึกษาวิชาแพทย์
  บทที่3ความเป็นมาของการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
  บทที่4กฎหมายวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  บทที่5กฎหมาควบคุมสถานพยาบาล
  บทที่6กฎหมายควบคุมยา
  บทที่7วิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  บทที่8ความสัมพันธืระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ป่วยในทางกฎหมายแพ่ง
  บทที่9กฎหมายอาญากับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  บทที่10นิติจิตเวชศาสตร์
  บทที่11พฤติกรรมผิดปกติทางเพศกับกฎหมาย
  บทที่12พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดทางเพศ
  บทที่13พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  บทที่14บาดแผลกับกฎหมาย
  บทที่15ลักษณะพิเศษของบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนและระเบิด
  บทที่16การเกิด การตาย กับกฎหมาย
  บทที่17การชันสูตรพลิกศพ
  บทที่18เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ
  บทที่19การตายโดยยิงมิปรากฎเหตุ
  บทที่20พฤติการณ์ที่ตาย
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์
  บทที่2การศึกษาวิชาแพทย์
  บทที่3ความเป็นมาของการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
  บทที่4กฎหมายวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  บทที่5กฎหมาควบคุมสถานพยาบาล
  บทที่6กฎหมายควบคุมยา
  บทที่7วิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  บทที่8ความสัมพันธืระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ป่วยในทางกฎหมายแพ่ง
  บทที่9กฎหมายอาญากับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  บทที่10นิติจิตเวชศาสตร์
  บทที่11พฤติกรรมผิดปกติทางเพศกับกฎหมาย
  บทที่12พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดทางเพศ
  บทที่13พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  บทที่14บาดแผลกับกฎหมาย
  บทที่15ลักษณะพิเศษของบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนและระเบิด
  บทที่16การเกิด การตาย กับกฎหมาย
  บทที่17การชันสูตรพลิกศพ
  บทที่18เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ
  บทที่19การตายโดยยิงมิปรากฎเหตุ
  บทที่20พฤติการณ์ที่ตาย