รายวิชา LW209 คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (Civil and Commerical Code : Sale, Exchange, Gift)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  หมวดที่ 1 -1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -3 บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -4 เปรียบเทียบสัญญากับสัญญาอื่นๆ
  หมวดที่ 1 -5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -6 แบบของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -8 การโอนกรรมสิทธิ์
  หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย
  หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  หมวดที่ 4 การซื้อขายเฉพาะอย่าง
  หมวดที่ 4 ลักษณะแลกเปลี่ยน
  หมวดที่ 4 ลักษณะทั่วไปของสัญญาให้
  หมวดที่ 4 การส่งมอบ
  หมวดที่ 4 คำมั่นและสัญญาจะให้
  หมวดที่ 4 การให้โดยการชำระหนี้เป็นคราวๆ
  หมวดที่ 4 การให้ทรัพย์สินซึ่งมีค่าภาระติดพัน
  หมวดที่ 4 การถอนคืนการให้
  หมวดที่ 4 การให้ที่จะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย
  บรรณานุกรม
  หมวดที่ 1 -1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -3 บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -4 เปรียบเทียบสัญญากับสัญญาอื่นๆ
  หมวดที่ 1 -5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -6 แบบของสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย
  หมวดที่ 1 -8 การโอนกรรมสิทธิ์
  หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย
  หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  หมวดที่ 4 การซื้อขายเฉพาะอย่าง
  หมวดที่ 4 ลักษณะแลกเปลี่ยน
  หมวดที่ 4 ลักษณะทั่วไปของสัญญาให้
  หมวดที่ 4 การส่งมอบ
  หมวดที่ 4 คำมั่นและสัญญาจะให้
  หมวดที่ 4 การให้โดยการชำระหนี้เป็นคราวๆ
  หมวดที่ 4 การให้ทรัพย์สินซึ่งมีค่าภาระติดพัน
  หมวดที่ 4 การถอนคืนการให้
  หมวดที่ 4 การให้ที่จะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย
  บรรณานุกรม