รายวิชา LW211(S) หนังสืออ่านประกอบประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ (Civil and commercial Code Loan Deposit Warehouse Compromise Gambling and Betting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่1/บทที่1 : สัญญายืมใช้คงรูป
  - บทที่ 2 : ยืมใช้สิ้นเปลือง
  - บทที่ 3 : การกู้ยืมเงิน
  - บทที่ 3 : การกู้ยืมเงิน...(ต่อ)
  หมวดที่2/บทที่1: ฝากทรัพย์คืออะไร
  - บทที่ 2 : วิธีเฉพาะการฝากเงิน
  - บทที่ 3 : วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
  หมวดที่3/บทที่ 1: เก็บของในคลังสินค้า
  - บทที่ 2 : ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า
  หมวดที่4 : ประนีประนอมยอมความ
  หมวดที่5 : การพนันและขันต่อ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่1/บทที่1 : สัญญายืมใช้คงรูป
  - บทที่ 2 : ยืมใช้สิ้นเปลือง
  - บทที่ 3 : การกู้ยืมเงิน
  - บทที่ 3 : การกู้ยืมเงิน...(ต่อ)
  หมวดที่2/บทที่1: ฝากทรัพย์คืออะไร
  - บทที่ 2 : วิธีเฉพาะการฝากเงิน
  - บทที่ 3 : วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
  หมวดที่3/บทที่ 1: เก็บของในคลังสินค้า
  - บทที่ 2 : ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า
  หมวดที่4 : ประนีประนอมยอมความ
  หมวดที่5 : การพนันและขันต่อ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม