รายวิชา LW446(47312) สิทธิมนุษยชน (Human Right)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 : การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 : สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 : การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฎบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 : การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 : กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 : การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฏหมายระหว่างประเทศ
  บทที่11 : สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 : การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 : การส่งเสริมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 : ประเทศไทยกับกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทที่15 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กับสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ก-ฏ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 : การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 : สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 : การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฎบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 : การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 : กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 : การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฏหมายระหว่างประเทศ
  บทที่11 : สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 : การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 : การส่งเสริมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 : ประเทศไทยกับกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทที่15 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กับสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ก-ฏ
  บรรณานุกรม : Reference